ZAPISKIdzieć, czy silny jest i zdrowy, którego kupi. Więc biczem go smaga, a on musi skakać. O na,jwiększy smutku! Cóż na to powiecie, panny, z wals'zymi wspaniałymi strojami? Wiem co po. wiecie: Dobry ojcze, tylko na seirca na,sze Bóg patrzy, nie na zewnętrzny ubiór. - Odpowiem wam, że te zewnętrzne rzeczy okazują, jakie jesteście na wewnątrz". Osta1tnie dwa kazania XXI i XXII Wróhel poświęca N. P.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

:\farii. Za temat służy rozbiór wersetów: P r z e t o ż d a. wam p a n s a m z n a m i ę (Iz VII, 14) oraz O t o p a n n a p o c zn i e i p o r o d z i s y n R (tamże). I tu nie brak argumentacji eksegetycznej a mialIlowicie wyrażenia v i r g o, które mówca analizuje według tekstu hebrajskiego. W XXII dowodzi przeciw żydom, że Jezus był ME'sjaszem, poczym mówi, jak to Bóg odhiera la,skę niewdzię,cznym. Przedewszystkim jednak s!awi NPannę,: (336) "Ona bowiem jest niebem i zicmią, onal światłem uczynionym od począ.tku i utwierdzeniem w pośrodku wód Ją to ozna,cza.ją owe wyrazy przewyborne, ujęte w rymie: T u l' eI u m, t e r r a, l u x itd. (337) Niebem i ziemię, jest, ho zarówno była najwyższa godnościQ i najniższa, pokorą. Taksamo niebem i ziemią jest, bo jako niebo przeczysta panieństwem a podobna ziemi świętego macierzyństwa owocem" itd. OID8.iwiają.c kazania Wróbla, zwróciliśmy głównie uwagę na to, co pochodzić może od niego samego. Mniemamy, że tu zaliczyć należy, cokolwiek ma charakter spółczesny a zwłaszcza polemikę z nowowiercami. Pisarze bowiem, z których czerpał Tomasz z Zbrudz.e.wa, są to autorzy w. XV, u których o tym nie mogło być mowy. Trudno oczywiście wykreślić zakres uzupełnień tegoż, nawet gdyby szczegółowo porównać Dionizego Kartuza i innych z zachowanym tekstem, ponieważ niezawodnic już Wróbel sam z nich korzystał. Mamy wrażenie, że robota Tomasza posiadała raczej charakter stylistyczno-literacki niż rzeczowy, "aby przedmiot był ja.sny a czytelnik mia,ł przedniejsze zadowolenie". Bą.dź co bądź mniemamy, że niniejsz.e kazani.Ri pomnażają nasze szczupłe wiadomości o tym znamienitym mężu, jakim był Wróbel, a rzucają też światło na stan Poznania w początkach propagandy nowowierczej.

X. Kamil Kantak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry