KRONIKA MIASTA POZNANIAprotestanckich, idcych chyłkiem, ukradkiem, przy sposohności. jako plotka, obmowa, potwa.rz, zupelnie jak dziś plotki i pogloski polityczne krż, niewiadomo przez kogo zmyślone, chociaiJ wiadomo było wówczas doskonale, w czyim interesie i w jakim celu zaczepiano star wia,rę. Przeciw nowowiercom więc Wróbel występuje, skoro bierze w obronę kościoły, pielgrzymki itp. (Str. 91). "Heretycy potępiaj kościoły, ale lubią kryjówki i jamy. Mówi: Bóg jest. na każdym miejscu a ni{) można pokazać miejsca, gdzieby był obecny właściwie, ale wszędzie wysłuchiwa grzeszników co się ucipkaj do niego. Dlatego koeiół nic nie znaczy. Odpowiedz katolicy: Talde bylo rozumowanie bezbożnego uwodzieiela i bałwochwalcy króla Jerol)Oama.... Bóg jest wszędzie, ale na jednym miejs'r,u chce hyć hardzif'j czczony i błagany niż na innym. .. To samo heretycy Hasi mówią przeciw pielgrzymkom do progów świętych". Powstaje ka,znodzieja dalej przeciw tym, co czytaj Pismo św. po niemie'cku, oczywiście majc na myśU przekład Lutra, lub po czesku ze względu na Husytów. (Str. 267). "Te rozdziały VI i VII prorok napisał tali ciemno dla herezyj, aby nie rozumieli. Dotyczy to tych, co chc tylko widzieć tekst (bez komentm'za). Jakoby drewno jest dla tych, co czytaj niemieck lub czeską robotą sporzędzony. Jakiż pożytek przyniesie im samo czytanie? mały tylko i z.p,'Ola żaden", Piętnuje protestantów, że chc zniwer,zyć stan duchowny.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

(Str. 270). "Heretycy wszelkie siły wytQżla.j na to, ahT wSZQdzie obrócili w niwecz kapłaństwo. A jeżeli gdzie się znajdują księża, podaj ich w nienawiść ludzi pismami swymi, ł-O wraz z nimi prZCIpp.nłione s najbezbożHiejsz'm kacerstwem. To wszystko doskonale jest widoczne w niektórych częściach Niemiec i pośród Husytów". Zarzuca nowowierrom dalej nasz mówca, nawiązuj(' do tekstu (Iz V 20) B i a d a k t ó l' Z Y n a z y w a c i e z ł e d o h I' e m a d o b r e z ł e m: "Widzicie że luterani powiadają. że lIahoż!'ństwa nie dają żadnego pożytku a korzyść cnoty i wiary 73mieniają na ciemności niewiadomości, jakoby oni sami picrw,,-i poznali wiarę a nasi ojcowie byli pomarli w hł<;,dach, co należy opłakiwać. Bo rzekł św Augustyn: Jeżeli błąd jest VI wierze

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry