ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

nie uchwycił i-:toty rzeczy, nie ujął jak nal.?ży właściwych znamion czci obrazów katolickiej. Polemika tutaj zwraca się głównie przeciw Ży(IOIIl; ale także przeciw heretykom t. j. nowowiercom. Nie inaczej w kazaniu VII (str. 87). "Chrześcijanie, 7arzucają oni, powillnihy mówić: Idźmy do domu Bożego; lecz powiadają: Idźmy do domu Piotra, inni; d.o d.omu Jędrzeja, Lenarta, inni mówią: do dornu Marcina a żaden nie powie: Idźmy do d.omu Bożeg.o". Nie ma tu m.owy Q przeciwstawieniu I{ościola jakohy domu Piotra prote.sta'ntom jakoby domowi MaJ'dna, lecz chodzi D tytuły i wezwania poszczególnych kośdoł9w. Wróbel howiem z powołanipm na Alana z Lille tak dalej ciągnie: "Nikt rozsądny tego nie rozumip przewrotnie, b.o wprawdzie dom stawiamy pod wezwaniem Piotra ozy Pawła. ale go po,święcaIPY przedewszystkim na chwałę Bożą a na czeŚĆ i pamiątkę śś. Pi.otra, Pawła, Katarzyny dopiero na drugim miejscu. Ani ma prawo ja.ki biskup podczas konse,kracji powiedzieć: Człowiekowi Piotrowi Pawłowi ten dom poświęcam. ale wpierw winicn go poświęcić Bogu. I chociaż rozmaitp kościoły Bogu są polświęcone, jedpn jednak jest dom B.oży, jeden Kościół Boga i zbór wszystkich wiernych. Do teg.o domu chodzą, którzy są z jedności Koś ciol a, w tym domu czci się górę gór Chrystusa, św.iętego świętych, tu się .odpuszcza grzechy, tam dary składają chrześcijanie, czego odradzają heretycy wraz z żydami... Heretycy uskarżają się na wydatki na Kościół i księży katolickich, ale że dają wielkie .opłaty przewrotnym cielcom heretyckim, to chętnie czynią" itd.

Przechodzimy do pC!ełniki, zwróconej już wyłącznic przeciw samym różnowiercom. Na owe czasy, czwarte dziesięciolecie w. XVI w P.oznaniu, chodziło niemal wyłącznie o Lutra, którego też Wróbel wymienia kilka razy. Z całego układu naszych kazań wynika, że żadnego nie poświęca wyłącznie, ani nawet przeważnie polemice. Są to raczej uwagi przygodne, marginesowe, skoro się nastręczy spos.obność. Nie inaczej wypadają spółczesne kazania Bernardyna I{]emensa z RadYl11na. Taki rodzaj obrony katolickiej odpowiadał sposobowi zarzepek

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry