ZAPISKIstół: I e s t g o d z i n a a b y ś m y i u ż z e s n u p o w s t a l i (Rzym XIII, 11) t. j. z lenistwa. Nie będzie bowiem Chama w służhie Bożpj. Noc p<.Jprzed7ała - Stary Zakon, w którym wszystIw było mroczne. Dzień za t. j. Nowy Zakon się przybliżył, w którym wszystko jest rozjaśnione. Dlatego mówi dalej: Skoro dzień przyszedł, o d r z u ć m y ż t e d y u c z y n k i c i e m n oś c i t. j. grzechy, nie żyjąc w b i e s i a d a c h, p i j a ń s t w a c h, n i e w ł o ż a c h, a l e s i ę o b l e c z c i e w P a n a J e z u s a C h r i s t u s a t. j. naśladujcie go. Zdrowaś J\-Iaria która byłaś... Zeszłego roku dosyć od początku wykładałem Pismo św. przyrodWBego i Starego Zakonu, gdzie udowodniłem, że cokolwiek tam si(,J dzia.ło, wszystko to było figurą Pana Jezusa. Tak więc doszliśmy do pI'Oroka Izajasza, którego pismo postanowiłem wam wytłumaczyć a on o Bogu pisał w najbardziej Boski sposób i po\",iadał 00 powinno być w Kościele Będę dzisiaj mówić o jego chwale oraz dam opis zywota jego. Pilnie zatem powinniście sluchać. Bo wszystkie słowa u Izajasza są słowa Boże a on nietylko mówi o BDgu, ale też powstawa przeciw grzechom naszym".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

\V dalszym ciągu Wróbel opowiada życie proroka i to w ten posób, że wylicza je pod ośmiu tytułami chwały, na ostatni rnęczeilstwo, kładąc największy nacisk. Życiorys ten przedstaWiDUY dowodzi głębokiej znajomości nauki biblistycznej, jak tego zresztą należało oczekiwać po tłumaczu Psałtarza. Ciekawe jest zakOllczenie w swojej prostocie: "To niech wystarczy na nasze pierwsze kazanie. Módl się więc za nami św. Maria" itd.

Z kazania tego wynika ciekawa wiadomość. Oto kazania te o Izajaszu to dalszy ciąg wykładu całego Pisma św. J eśl,i wolno je brać ca,łkiem doslownie, to wypada wniosek, że przez ten cały rok Wróbel tłumaczył z ambony Pi,smo św. i to Stary Testament. Oczywiście nie mógł i tam przechodzić wersetu za wersetem, tylko wybrane cząstki. Starał się przy tym uwydatnić charakter mesjanityczny Stan'go Zakonu: na takie wi(,Jc ustę.p' kładł widocznie narisk, dawal zatyrn takif'1 c a p i t a s e I e (' t fł. Jeżeli uprzytomnimy sobie polemikę z żydami i pl'ote:3tantami,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry