KRONIKA MIASTA POZNANIAnionym wersecie, .przechodzi do dalszego. Bud.owa nauk jest więc analogiczna. To podobieństwo uwydatnia się w wyższym st.opniu jeszcze przez to, że na czele ka,żdego kazania daje wstęp, oddzielony .od właściwego toku nauki przez Z d r o w a ś M a r i a. W tym wstępie znajdujemy jakoby podział kazania, zawsze dWla punkta. Ale jest to złudne. Punkta te np. D e D e i comminaeione De discordie seminacione (str. 118, kaz. IX), albo V i d e b i m u s D o m i 11 i D e i e x p r 0hracio11em - propter excessus fla.gellacionem (str. 131, kaz. X) nie znajdują roztrząsania w teksdel naluki, ('o może polega na zmianach, jakim podległa redakcja zł)ioru w porównaniu do pierwiatkowego stanu. Ogólny charakter kazań jest moralizatorski. Odpowiada to zupełnie p$ychice staJ'opolskiej. a znajdowla.ło niezawodnie oddźwięk w duszach słuchaczy. Dodatnio uderza, że nauki nie grzeszą bynajmniej czułostkowością, nie tonę. w retoryce. Il pozwala przejrzeć redakcja późniejsza, są to mowy trzeźwe, odzywające się do rozumu i woli, w mniejszym stopniu do uczucia, ł'Ozważne, zbudowane na trwałej podstawie doskonałej znajomości Pisma św. i pisarzy teologicznych tak Ojców Kośdoła jak średniowiecznych. Przytacza najwięcej św. Augustyna, pisarzy greckich zgoła nie cytuje. Jako cechy charakterystyczne kazań wybijają się polemika z nowowierstwem oraz niechęć do żydów, polemika zresztą godna am.bony, nie poniżająca się nigdy do obelg. Spotykamy także rysy. obyczajowe, tudzież, eoprawda rzadko, wzmianki () spółczesnych wydarzeniach. Skoro przechodzimy do omówienia poszczególnych nauk, to przedewszystkiem uwagę na siebie ściąga kazanie w!-.tępne. Aby je scharakteryzować, podajemy tutaj początek, stanowiący oraz wstęp do całości zbioru. Jako tekst autor wymienia: S ł uc h a y c i e n i e b i o s a a weź m i j w u s z y z i e m i o (Iz, I 2), poczym tak mówi: "Choci-aJż wszelki czas w chrześcijańHwie zawsze jest pDbożny i pożyteczny, to jednak dwa sę. okresy w roku pobożniejsze t. j. Adwent i Post wielki. Te dwa okrey są nabożne przNl innymi. W tych czasach chrześcijanie winni być pobożniejsi, nic złego nie czynić, bardziej pokutować niż kiedyindziej, grzechów unikać jako i ospalstwa, bo wzywa nas Apo-

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry