KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

p. m g r i V a l e n t i n:i a P o s n a n i a fi' x q U o d a m r a p t urali hic revisos .scr.ipsit et vt magis materia e s s e t l u c i da e t ł e c t o r h a b e a t s i n g u I a r e m ci e I e ct a c i o n e m in l e g e n d o, e x p r a x i v a r i o r u 11l d o (' t o. - rum videlicet ex Dionisio qui scripsit in Epistol.as Paul i et Ewangelia et Ps.alter iu m, H o s e t Q, V i n c (' n c i o e t i a m F o r t a l i c i o f; d e i maiora addidit. Dwie te zapiski uzupełniają się nazwajem. Dowiadujpm.

się z nich, że Benedyktyn lubiński Tomas7 z Zhrudzewa., .słu('hając nauk \Vróbla, czynił Oobie zapiski; późni-ej, już po zgonie Walentego opracował je, posługując się kilku pisarzami podówczas bardzo popularnrmi. Coprawda układ zapisek nie wrłącza możliwości, że nie sam foma,sz, lecz ktoś inny spisał raptularz, .a Tomasz podjął dopiero redakcję ostatei'zną Iła.!'.zego rękOopisu. Wymienieni przeze.ń pisarze, względnip ich dzipła, hędą następujący: Dionizy jest to nie Areopagita lecz Ka.rtuzjanin z Rickel 1402--1477 bl., sławny pisarz ascetyczny i mistyczny w. XV, zwany d o. c t o r e x s t a t i c u s, którego dzieła \\.'ydane po raz pierwszy ok. r. 1530, znalazły drogę niehawpm także do Polski i tutaj stanowiły strawę duchową ówczesnego pokolenia, jak tego dowodzi wielk,a, ich ilość po bibliotekach ówczesnyeh. R o s e t u m będzie mo.że R o s e u m m e m o r i a l e d i v i n 0l' U m e l o q u i o r u m Piotra Roseuhaima Benedyktyna, Vincentego należy określić, mniemamy. jako ś. Wincentego Ferrera, 13f,4--1419 przesławnegOo kaznodzieje Dominikana. F Q rt a l i t i u m f i d e i na.koniec jest to dzieło Alfonsa z Spiny. Wszystkie te książki tłoczono często w w. XV, ,a stanowią niemal regularnie jakoby żelazny zasóh naszych także księżnic klasztornych. Sam redaktor niniejszego rękopisu TDmasz z Zhrudze,wa jest to znany zakonnik luhiński, którzy został później przeorem a umarł r. 1567. Pisał on także kronikę klasztoru luhińskiego. Z naszego rę'kopisu dowiadujemy się, że należał no słuchaczy Wróbla, to znaczy, 1532-1538 przeb'wał jakiś <'zais w Poznaniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry