2;YCIORYS I DZIAŁALNOĆ WALENTEGO STEFAI\TSKIEGOjego wielkie ukochanie ludu. Uczucie to odróżniało go od wielu jego poprzedników, którzy wybiwszy się pona1d :sw'Oje środowisko, byli dla niego bezpowr,otnie stra,ceni. StefaiIski pozostał -tymczasem do końca życia prawdziwym synem ludu. Troka o jego dobr'O objawiała się w każdem prawie jego poczynaniu. Pozy:skał go dla pracy spiskowej. Stał :się najgorliwszym \vspółpracownikiem księdza Prusinowskiego. Sam przemawial do ludu w ,,\Vielkopolaninie". Jako przewodniczący Ligi parafji św. :\Tareina kształcił go, oraz budzi I w lIim patrjotyzm. \Vreszcie u schyłku żyda slużył mu przy zakladaniu towarzy:--tw rolniczych, całem swojem doświadczeniem. W wyjątkowości Stefańskiego tkwiła zarazem jego tragedja. Praca dla dohra narodu hyra monopolem wyższych warstw społeczeństwa. Nie rozumiano tak wielkiej gorliwości u syna ludu. Kiedy :-:tał się n.ajg'Orliwszym szerzycielem pism demokratycznych, widziano w tern chęć zysku. Kiedy tworzył spisek, aJJY i lud dla wspólnego dziela odrodzenia Pols.ki pozyskać, posądzano go o wygórowaną ambicję i odtrącon'O od współpracy. A kiedy wreszcie w Królestwie Bożem uczył rodaków, jak mogą zasłużyć na odrodZ{)ną ojczyznę, potępionO' g'O. Nie szukał zresztą dla swej pracy uznania. Nie posiadał innej amhicji ponad tę, aby służyć kraJowi. Służył mu też, jak umiał, ale ca.łem swojem ofiarnem sercem. Przedzierając i<;, już w osie<IllIlastym roku życia do powstania, dał dowód. że miłość ojczyzny dojrzała w nilp. do tego stopnia, aby zamienić się w czyn. Odtąd też przez całe życie dawać będzie dowody swego gmącego patrjotyzmu. Zakłada pierwszą p'OIsIW drukarnię w Poznaniu i na tej wysuniętej placówce trwa do ostatniego tchnienia. Wypuszczony z oabitu, z niecierpliwością wyczekuje chwili działania,. Kiedy więc nadchodzi do Poznania wiadomość Q manifeście królew:skim, zwoluje lud do Bazaru i tam ogłasza sklad Komite,tu Na.rodowego, stając się 'Od pierwszej chwili najgorliwszym jego czlonkiem. I\:iedy zaś tenże Komitet powierza mu wydawnictwo swego organu, umie znaleźć czas również na spełnienie. tego 'Ohowiązku i często pracuje aż do rana w swej drukarni. Kiedy władze zamykają wszystkie polityczne pisma polskie, daje społeczeństwu dziennik, który zajmuje, chlubne miej

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

;;79

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry