WALKA Z ŻEBRACTWEM

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.04.30 R.4 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

8S

pra wdziwą nędzę i - tak zwanych "wHtydzą cyc h się żebrać". Konieczny jest jednak gorący apel do publiczności, aby dawała jałlIlużnę tylko za pomocą bonÓw, a napewno pozbędziemy się żubractwa z ulic, placy i z przed. naszych świątyń. Aleksander Chybili ski.

U wag a: System powyżej nakreślony zustał już w zasadzie urzeczywistniuny.

KRONIKA MIŁI1(,ZN A.

(K wieeiCl1 1920).

17. Jubileusz 30-le{i11 pra{'y sceniczne p. Bolesława Szczurkiewkza, dyrektora Teatru Poh;kiego. 22. Ohclhód {iO-]ecia ptnienia. Kółek I{olniczych.

W kwietlliu ukoJ1czono przyg-otowania ao tegorocznych Targów Po'wańskioh, 7apowia1lających 8ię mimo eiężkiego położenia. gospodarczego kra,ju, najzupełniej norma1nie. Podczas Targów przybędą do Poznania: Pan Prezydent Rzec'lypospO'IHej, prł-z)'drnt minist.rów _\lpksander f-JkrzyńE\ki, wyciec.zka senatorów z ma'l'załkiem Trąmpczynskim i wielu innych znakomitych gDsci.

Z RUCHU WYD;\Wl\ICZEGO.

Kro n i k a M i a s t a P o w i a t o we g o () ,b o r n i k i. NapiRał burmistrz MaćkO'wiak z Ol1ornik. Ol1orniki 1920. 8°. Rtr. 32.

Z i e m i a. G o s t Y ń ska. Jako dodatek miesięczny do OrędQWlru,ka Urzęrlo"v;ego powiatu Gostyńskiego, począł wychodzić miesięoznik regjonalistyczny p. t. "Ziemia Gnst,yń8ka.". ,.15 a m O' r z ą d M i e j s ki". 4/1926 zawiera m. i. Dr. RudoUa ikorskieg() artykuł p. t. "Pracownicy mkjscy w Paryżu". D z i e n n i: k i P o z n a ń s k i e zamieściły w numerach z 17 kwietnia .i następnYcJh, przyczynki biogmficzne ił krytyczne o dzia,łalności 7a;sużonego dyrektora Teatru Polskiego Boleliława R,zczurldewicza oraz orpi,s uroczyst.ości j'UbHeulizowych. W "D z i e n n i ik u P o z n a 11 s k i m", my 8:;-.136, zamieściła p. Marja Wicherkiewiczowa artykuł p. t. "Włosi w Poznaniu". ,, o k ó I", organ przewounictwa dzieInic.oweo Związku So'kołów Poł!ikk1 na Wielkopolskę i Pomorze, wyszedł w zacie jubileuszowej z powodu 25-lecia istnien1a pisma.. Zeszyt zawiera m. 1.: przyczynki do, hilitorji Sokoła w Poznaniu i byłym zaborze pruskim ora.z orga.nu Zwią.zku Sokołów pióra. Tadeusza Powidzkieg, Ozeshwa Kędzierlikiego, Wiktora Gładysza., Antoniego WolskiegOI, Franciszka M:ańkowskiego, Zygmunta ZleSikiego, br. Derd}'.

KRONIKA MIAT.\. POZNANIA.

\V "K u r jer z-e P o z n a ń;; k i m" nr. ]93 zamieszcwno Ma,rji Wojeiechow;;kiej, przyczynek do hi,sto.rji księgarstwa poznailskiego p. t. "Od Lubiga do Feniga".

TOW ARZY::-;TWO MIL08NIK()W !\1U;o;TA POZNANIA.

Na liście c'l,łonków wpisaiJ1i zosta,li w dalszym Ci;!l!l! pp.: 3(;) Ks. Pralat Zakrzewski, 237) dyrektor Centrali Rolników. Lcszczy!it'lki, 238) dyre'ktor młyna, Alek.!,anllcr Gramlkowski, 239) radea fkarlJowy, Kołychanowski, 240) d'rckt.of banku H'('hlewski

T r e Ś ć: Lity Jęd,rzeja Moraczewskiego i Karola LilJelta o stosunkach w Poznaniu i WieHmpolsce. II. (And.rzej Wojtkows.Ki). - Tryumf l'ozmańs<ki. (Andrzej Wojtkmvski). - Walka z żebractwem. (Aleksander ChyJbiń&ki). - Kronika miesięczna. - Z l"!lCihu wydawniczeigo. - '.Dowarzystwo Miłośników Miasta Poznania.

Nakładem Magistratu stor. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich T. A. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.04.30 R.4 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry