KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Około 5.i, r. skończyła się działalność Stefailskiego w Poznaniu. Jak wspomniałenl, zajął się po odebraniu kouceji księgarskiej handlem zboża i innych pł,odów rolniczych. Nie" iodło mu się jednak w nowym zawodzie. Nie posiadając odpo\\"iedniego przygotowania fachoweg.o., a skłonny do hazardu, wdal --iii' w spekulację cen, tracąc na tem dużo pieniędzy. Również uprzednia działalność polit.yczua oyła przeszkodą w nowym zawodzie. Gdy bowiem wszedł w stosunki handlow: z ziemianami w Królestwie, władze r{)s jskie, po. zasiągnięciu o nim opinji. zabroniły mu wywozić zboże do Księstwa. Niepowodzenia te już po dwóch latach wyczerpały oszczędności StclfaiIskicgo. Począł operować kredytem, a kiedy stał się wreszde niewyplaealuym, wierzyciele postanowili ściągnąć należności z firm} "Pawicki i Gube". Na mocy 1){.wiHn układu prywatnego, zalega!iz{)wanego dnia 8 stycznia 5 r. llo.tarjalnie, stał się SteIailski ponownie cichym wspólnikiem tego przPdsiębiorstwa Układ ten unieważniał kontrakt zawarty dnia 22 grudnia 51 r., w:"krzeszając umowę spółkową z dnia 30 listopada 51 r. w calkowitem jej brzmieniu. Pawicki i Gube zwrócili się jednakże do władz z prośbą o wyst,a,wienie zaświadczenia, że tylko oui są właściciplami zakładów oraz koncesji. Władze uznaly tei; tytko ważność kontraktu z dnia 22 grudnia 51 r., na podstawie którego zezwoliły na otwarcie zakładów. \Vydały więc. polecenie zabezpieczenia przedsiębiorstwa tak przed pretensjami Stefańskiego, jak i jego wierzycieli. Zawiadomiono przytem Stefailskiego, że o ile żądania jego są naprawdę uzasadnione, może ZWl ó!'ić się na drogę sądową. Jednak pomiędzy wspólnikami a SteImi:"kim doszło widocznie do porozumienia, gdyż ostatni z drogi tCJ nie skorzystał 30). Doznawał poza,tem Stefański dużo przykrości z powodu dawnej wypożyczalni, (Jraz reszty książek. ktÓł-ą zatrzymał po przejęciu przez Pawickiego księgarni. Pozostałości te przekazał swemu byłemu pomocnikowi księgarskiemu Billiehowi, który wniósł też do naczelnego prezydjulll prośbę o udzielenie kon

30) Pre,z. Pol., II, D. 29.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry