ŻYCIORYS DZIAŁALNOŚĆ W ALEKTEGO STEFAŃ-SKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

nastoletni Walenty, za nammvę, swegO' starszego kolegi z dnlkarni, przedostał się 1830 r. do I{rólestwa RongresowegO', aby wziąć mlział w powstaniu listorpadowem. \Vallczył aż do upa(lku powstania w konnicy pod generałem Dernhil1skim i mimo młodegO' wieku dosłużył się stopnia wachmistrza. Po upadku pO'wstania wrócił młody Stefański do Księstwa. Został tu jednak zadenuncjowany i są,downie skazilIlY za udział w powstaniu. Dzięki młO'demu wiekowi skorzysta l wprawdzie z amnestji królewskiej i już be,z przeszkód SkO'IIl'z'ł 133 r. praktykę drukarską" ale w tymże roku pow/)Iany rostał do czynnej służby wDjskowej, którą, przez trzy lata, aż nad Henem, O'dbywać musiał, jako kal'!;1 ra mlział w Po\vsta.niu. W eią,gu tych trzech lat Stefalu;ki pO'trafił wyróżnić się do tego stopnia bystrością, umysłu. oraz swemi wiadomościami, że doWf')(ica pułku nie wahał się powierzyć mu nauki swych dzieci Po odbyciu służby wojskO'wej wrócił już jako towarzysz do drukarni Deckera i wkrótce się ożenił. Z uzyskanego posagu OJ'az własnych oszczędności. Stefański założył żonie skład konfekcji damskiej i kapeluszy, który pO'czął się cieszyć znacznem powodzeniem. UmO'żliwiło mu to wreszcie przystą,pienie do realizowania własnych planów. Hozpoczą,ł starania o założenie drukarni. Uzyskanie w tym czasie koncesji na założenie drukarni napotykało jednakowoż na zuaczne trudności, gdyż. udzielanO' jej tylko osobom, mogą,eym wykaCi:ać się: nieskazitelnością, tak pod względem mO'rałnym, jak politycznym, odbyciem pięciDIetniej pra.ktyki drukar"kiej, oraz majątkiem osolJistym w WYSD]{Ośl'i cO'najmniej 2000 talarów. Nadto zalecał Flottwell wła.dzom specj,alnę, ostrożność, skutkinn czegD starają,cy się o koncesję musieli nieraz walczyć ze znacznemi przeszkodami 3). Nie ominęły .one również Stefańskiego, któremu zarzucono w pierwszym rzędzie udział w powstaniu. Ponieważ posiadał jednak pierwswrzędne kwalifikacje falchowe, oraz uchodził poOwszechnie za czlowieka religijnego i spO'kojnego. zdecydowano wreszcie udzielić mu koncesji, temlJardziej, że dowódea pułkn,

3) JIistorische Monatsblattcr X, str. 195.

J5J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry