KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

de centainF's de ::'ceaux ił a cxecute malheu1'eusement peu de mdailles. Lrs 'Plus conllues &ont ce]]es de Tharl(!e Reytan (1860), des £;xpositions illdustrieIJes dr Gostyń et Toru!l (18()2 et 1874)), de Nkola!" Copernic (17a), du crdinal Mie.cislas Ledócho\vski (1877), d'Ignace JoSŁ'ph Kraszewski (1879) et quellque.s unos conHnemo1'ant le 2e cente.

nuire de la bataille de Vienne (1883). En plus ił a laisse un grand llomb1'e dr has-1'eliefs pn hois, metal, ivoh'e, steai'i<te, d!'objets d',art eomme crucHix, 1'e1duchons de monuments, coff1'ets, bibelots qui or. Iwnt aujourd'hui les murs et les vit1'illfS de nOIl1'hreux logis de la Grancie Pologne et de certains musee:s et eollecHons prhees.

Xutrf' Arliste put deux enfants, qui ront 5I11'v<"<;u, le fil" Etiel1llf' .Iacque:-. (18;:,7-19{1:) pt la filie ThCl'ese lIedvip (J866--1!J.t7) Eticnne .Jacqurs lIivit les traces de son per'es en se conseerant.

urtout a 1<1. gravurf'. Fleve inuuat1'icule de l'Acfł.demie df's Beau:\-a1't5 de BCI'lin, alOl's sous la pl'«'8idence du ppintrc Antoinc ,"on \Vf'rne1', i! est auteul' rlf tablpaux (l"eglisc, de sceaux, cle plaquette". La fiIJc dp FI'. G. Bplo\V, TłH1'ese lledvi.ge, gra\'ait elle mi'mc aussi au hm'in. Vlais /']]e est plus apPl'eciee com 111 e patriote pulonaisr. Elle fut eXl'lhl'lp (rUnO femme qui COlB!l(Ta toute sa vie au f!prviec rlp Dipu, de la Patric et clu Prochain.

ZYCIOHYS J nZJ1\łALNOść: KSIJ3;GAHZA Wl\LENTE<lO STEFAŃSKlEGO J).

Walellty l\Iateusz StefaI1ski urodził ię dnia 12 lutego lb13 r.

lIa I'Óllee pod Poznaniem. Ojriec jt'go \\-a"..zynipc, :-:tal'Hzy ('('_ chu ryhackiego, hył człowickipl11 pl'ostym, lliewykzta.łnJlI III, a Iladewszystko gwałtownym i opallowallym żądzą w7hoga,c('lIia się. Ta ostatnia uwidaczniała się ciągle w postępowaniu Wawrzyńca, który, nadużywając swego stanowbka w cechu, wypożyczał sobie od kolegów bez wynagl'odzenia, lub gwałtem im zabierał sprzęt rybac:ki, potrzellilY mu do uprawiania swego zawodu na większą skalę. Do ciągłych na, t8m tle sporów z kolegami dołączały się zatargi z urzędnikami gminnymi, oraz oficjalistami dworskimi. Skłoniło to wreszcie okojicznych ziemian do zagrożenia odebraniem bractwu praw połowu /la wDdach do ich terenów przylegających, o ile n:ie złoży StClfailski-ego z urzędu.

) Praca ninicjsza nie obejmuje szcrokicj dzialaIllości poUtycznej Stefańskicgo, -którą czytelnik znajdzic w nast. litcraturze: St. Karwowski: Ilistorja \Vielkicgo Księstwa Po,znańskicg-o, Po,znali 1!H8, t. r. - BoI. Limanowski: Ilistorja ruchu rewolucyjnego w Polsce w r. 184ti, Kraków 1913. - Kaz. Ralwwski: Powstanie Poznallskie w r. 184R, Lwów 1900. - Hans Schmidt: Dic polnische Revolution des ,h:hres 184 im Grosshcrzogtum Posen, Weimar 1912. - Pamiętniki Ś. 'P.

Aleksandra Guttrego z lat 1845, 46, 47, Poznall 1891. - Fr. \Vicsioło\Vski: Pamiętniki z roku 1845 i 1846, Lwów 1868. - WI. Kosiil'3ki: Sprawa polska z roku lR4{j przed sąd opiuji publicznnści wytoczona. Poznań 185(1. - Lurtw. Mierosławski: Powstanie Poznańskie 1848 roku... Paryż 1852. - \VI. Kosillski: Odpowiedź na Ludwika Mierosławskiego Powstanie Poznańskie 1818 roku..., Targmva Góra 1861. - AMa i czynności tyczące się .procesu PolakÓw oskarżonch w rol,u UH7 O zbrodnię stanu, Berlin 1847.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry