KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Za.piski l'\umizmatyczne Kurnatowskil'go, t.OIn I. Kraków 1Sł- IHHX.

Artykuły \YitoIda J\urnat.owskiego: h'dale bite na pamiąU,ę obchodu 200-letnit'j roc2Jl1icy potrzeby \\'iedeiiskiej z 1Ii:J l'. str. 167-172. Józef Ignacy Kras,zewski. Działalność na polu numizmatyki połgkiej, oraz opis medali i medalików wybitych na cześć jegll. Sb'. 250-255.

Kanvowski, dr. Stanislaw: Historya \Viplkieg'o K,sięstwa Poznai\sJdpgo, tomy II i III. Poznail 191!J-192:!.

III. Portrety: Porlretów i fotografij Fryderyka \YiIl\ł'lma Belowa znamy l,iII,a.

OIJI'ÓCZ l'l'prodllkowallego tutaj olejnego portretu. Illaiow"nego na płótnie, wysokiego Sl mm. a szerokiego 23G mm, Istn.iej',' jeszcze mała minjatura, malowana gwaszem Ha owal.npj płytce z kości sł'Oniowt'j, ;)() mm wysokiej, a W mm szerokiej. :\tinjat.ura ,przedstawia Fr. \\'. Bclowa w wieku mniej więcej lat dwu. dziestu. Zachowaly się również fotograf je jego matki Juanny K3tal'zyny Jeklo\\' i żOIlY Karoliny: Stefana .Jakuha Helowa posiadamy autopor'h'et l'ysunkowy w szkicownilm i kill,a fotografij z rozmaitych okresów życia.

R e s u m e f r a 11 C; a i s.

FHEIJETUC (UlLLA{':\1E BELOW, (iRA VE{TR DES SCEAUX FT l\IEDAłLLEPH DE I'OZAŃ, PATTUOTE POl]);\IAIS (11;Z-1895).

Fl'ed{'l'ic GuiHaume 13 elo \v, fils de .Jean Fre!lel'ic, rnollsqu{'fairl' (h' la :ie cOmł)agnip du 1er bataiIlon du 1l:ie regIment de ligne, protestant, et dp .Jeanm' Catherine Huip (Huye, lIu p , peut-ch'e conectenH'nt lIouće), Fraw:;.aise, catholique, p.st nć Ił' 17> lllai a Hawicz en Grande l'ologne (Pol.lHmie) ou son pere Mait en garnison. Ił fut baptise Le :H mars (Ians la I1lcme ville, a l'egHse pl'ote'stante de la Ste Trinitć. En 18:17, peut,-.-.łre !leja avant ceW] annel', on Je trouve avec sa famille, aprcs la mort du perl', a PoznaiI, ou pendant troi.s annees 11 frcquenta rF.co]p provlIlciale industrielle, JaquplIe ił finit avec distinction en autumIle 11\'10. En 1842, nous Je voyons a Berlin, ou ił st' rrnclit pour se perfecti.onner dans son metier, qll'il a appris a Poznail, e. a d. elan>; la gl'avure <les sceaux et medaillrs. J\[ais ił retoul'na vite a Poznań pOUl' l'C'pre\Hh'e ratelier de s.on ffJU maHre. En peu de tcmps ił devint connu comlme tres capabł<, (Ians SOli art. Protpgr par Je pre'Sidl>nt de la police de Poznań von Minutoli, un .grand amateur des be.a ux-arts, lui lIIi'me Iwintr<, et. clpssinateur

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry