F. W. BELOW, PIECZĘTARZ I MEDALJER POZNANSKIjako mni£>j ciekawe (wypisy z metryk, wia.dectwa. woj8kowt! i t. p. Stefana Belowa). Zapiski genealogiczne Kal'Oliny z Błaszczyńskich Belowowej na wp· wnętrznej stronic okłr.dek książki do nabożeństwa. Sama książka nabyta w r. 1852 już nic istnie.ie. Okładki są, gęsto pGkryte zapiskami, poc7'ści jednak blędm'mi, np. za,pi,ski śmierd dwóch dzieci mają inne daty dzienne, aniżeli kościelne księgi metrykalne, Zapiski dotyczą także szeregu rodzin poznańskich spokrewnionych, spowinowaconych lub zaprzyjaźnionych. ł:t;lwpis Jadwigi llelow p. t. ,,2:yciorys mego drogiego Ojca ś. p. Frydel'yl{a \Vilhehna Belowa". Jest to zwykły zeszyt szkpJny nie. linjowany, w którym zapisała autoI'lm szreg dat i wersyj na dwóch i połowie kartek (= pięć stronniczek). Inne pamiątki, jak s,zkice i rysunki, luźno lub w szkicowniku.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Pat'afje rzyms.ko katolickie w Poznaniu, Farna św. Marji Magdaleny i św. Man'ina, w Ustl'Owi(I 1'0z'llal1skim św. Stanisława Biskupa., oraz protestancka św. Trójcy w Rawiczu: księgi metryj{alne.

II. Druki:

Fryderyk Wilhelm Below. Nekrologi. Brz autora. Dziennik Poznań's'ki, 195, wtorek d. 23 lipca, n. 16!i i Goniec Wiełkopolsld, 1895, środa d. 24 lipca, n. 167.

Wilhehn,Below, więziell stanu, Zal)Omniany d'ziałacz z r. 1863. B. a.

Kurjer Poznański. 19(27, 'Sobota U. 29 stycznia, n. 4{i, str. 9.

Forrcl', L.: Biographical dictionary of Ie'llallists etc. Vol. I. London 1904, str. 160.

Polski Słownik Biograficzny, tom I, I{rakÓw 1935, str. 407-408.

Thieme-Becker: Lexicon bildendeI' Kunstlel' etc., t. III, 277.

WolniewiCiZówna Czesława: Śp. Jadwiga Bclowówn'.ł. KUl'jer Poznański z r. 1927.

I1uttpn-Czapski, Emel'yk hr.: Catalogue d.e la collection dps rlledail\PR pt monnaies polonaisps du Comte Emcric IfuttPIIl-CZ'lPS'ki. Vo!. I-V. St. Petersboul'g - Cl'acovi 1871-19Hi.

r.llmowski, dr. Marjan: Medale p{)lskie. Warszawa Medaljony Kościuszkowskie. Wiadomości archeologiczne. R. 1918-1919, str. 120.

1925.

numizmatyc7no

Jaworski, Franciszek: Medaljony polos.kie. Zbiór rodziny skich. Lwów 1910. J{a talog wystawy Kościuszkowskiej.

Wolynsld, dott. Artul'O: Medaglie di

Pl'zybysław

Poznań 1917.

Nicolo Copernico. Fil'enze 1879.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry