KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Największa ezeimIka w czwartYlIl wier,sz li , Ilif'cO mIIleJsza w trzecim i szó-;tym, na::,;tępnie w pierwszym i drugim. a najmniejsza w ostatIlim, któn' jest półklisty. Ohok w\'sDkości różnią się czcionki szerokośl'ią. Czwarty i szób1ty wien.,z mają czcionkę de,ńszą nd reszty. W otoku napis, zaczYl1a.iący się Ha le,wo u dołu: \vYDOBYWA(: Z NARODU ZD."Tl\l MLODZIEŻ I OBHACM; JEJ TALENT A R\ POŻYTEJ{ KRAJU.

'\V sa.mym śrDdku u dołu w legendzif" >s;eśeioprOJł1ielll1a gwiazdka. Okr., 38 lnm. Znane mi są egzempla'rze hitp w broHzie i metalu Brita.nnia. Z podp)su pod popien.iem \\"'dlika, że atllLorem portl'etu jest żyjący jeszczp- Rrt.-neiIJiaJ':l:\ \Vładp;ław I\łarci.nkowski. autol' licznych znak0Il1itVl'h plakiet\portretowy<,h. Według zasil;igniętej informacji wykonano medal w firmie Stefana Bplowa, ],tóra wówczas już jtlIiała i któr.a f'J\voją nazwę na medalu umieściła. Merlal nieopisany. I

Ź ród. la.

L Rękopisy:

1\I'chiwurn Pa (Istwowe \V Po.znaniu: faBcykuł ..Prez. Pol. II, A. ';7".

Archiwulll "\I"chidiecezjalne w PO'znaniu: 2 tOnlY "Aktów I\ons;n.:torz'l ,I pneralnego Pozna.ńskipgo. tyczących się s,pl"awienia nowych pie('z<;ci, tak c11a kof;ciołÓw, jak i dla urzędów dekanalnyeh \\0 Die('Pzy i Powańskief'. Sygnatura: G. No. 209 yol. I i II.

Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, fascykuł aktów "KopPl'nik - przygotowanie i ko}"eSipondencje, album, życiory"', m,cda]"'.

Zbiór pamiątek p. Stanisława Belowa w Poznaniu - Dokumenty.

Szereg dokumentów, z których na,iważniejsze: bwiadectwv ukońnia PI'OW. Szkoły Przemy-sło\vej z n. ,i. 12. 1841, dekret nominacyjny na. nadw. grawera sasko-meiniiIlgskiego, uI'lop z więzienia śledczego z od.. 16. 11. 1864, akt oskarżeniai (z r. 1865) w odpisie, wyrok uniewinniający z d. 28 kwietnia 1865, legitymacja Stefana Belowa jako ucznia imatrykułowa.nego KróL Akademji Sztuk Pięknych w Berlinie z d. 25, 10. 1882. - Innych nie cytuję,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry