F. W. BELOW, PJECZĘTARZ I :\!EDALJF.R POZNANSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

kilka, jak się zdaje, kopij l)},{)llzowych. Jeden z nich je:,;t w pDiadaliiu p. Karola Kandziory w Poznaniu. Opisy zohacz: I{atalog wystawy kDśeiuszk{)\vskiej w ruzeUlII im. Mielżyńskir'h w Poznaniu. PoznaI1 1917, str. 12, n. 54:. - GUI11owf'ki, fir. l\1arjan: Medaljołl:Y Kościuszkowskie. Wiadomości JlUI1larcheol. 1918, str. 120, u. (j9. Nakoniec opisuję medal dr. Karola rareink{)\v"kicgo wytlallY staralliem st'pelldystó\V w r. 18m, w:-:pólne dzieło \Vłall'sława .Ma.rcinkowskie/!o i Stefana Belowa. o .

..: "'"

:.:- J " \' 4,,' , ; ".. , "'.... \ . t; .... II))' 'i r1 " / '.&/ / ".;: .-/"

J ....zy ;y 1_ [O' r. ;., Jr.łr'NIA j{AROLA PRc!"un rSKrE ': ':t.

P "iEGO: r 1ał'1-ig&.4 /

S. g.Popiersie dra Karoła Jlardnkowskiego w surdul"ie. lWI'<J.

l'Olle w lewo. Twarz hez zarostu, lecz z długiemi hokolll odami. . Napis [I,'zedziełony głową. N"a lewej :,;tronie: DR iC\HOL -- lIa prawej: I'I'1AHCINT{OWSKI.

Pod pDpier:-:if'I11, pod przeeię"iem ramienia, rlrohnemi <"Zl'i01lkami: IAHCINKOWSKI FCT. U dołu wzdłuż hrzpgu: STEF.'\N BELO\\'.

S. o. \V pDłu Dśmiowierszow' napis l'zei,ollkami rozwaitpj wiełkości :

TOW ARZYSTWO POMOCY NAUKOWEJ IMIENIA KAHOLA MARCINJ{OWSKIE(O DLA MŁODZIEŻY W. X. POZNAŃSKIEGO' 1841-1891.

SfARANIEM STYPENDYATÓW.

15"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry