F. W.IBELOW, PIECZĘTARZ I MEDALJER POZNAŃSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

2. P l a k i e t a i m e d a l.

Stefall Below jest autorem jednej plakiety portretowrj.

Ponadto współpraeował z art.-I7eźbiarzem \Vłady:;,ławem Marriukowskim przy wykonaniu medahl dr. Karola 1\IarcinkOW5kiego, wydanego w r. 1891 !"taraniem stypendystów TDW _ Pmlloey Naukowej w Pm:naniu. N"ie jest jew dziełem plakieta pOI.tretowa hr. Augusta Cieszkowskiego, sygnowana: STEFAN BELO\V. POZNANo (sic f). Autorem tej plakiety, har-:lw Zl'esztą rozpo-wszechnionej - hyła Ifó\viem premjum ezłoukowskiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu - jest \V}ad-slaw Marcinkowski. Znakomity ten rze-źhiarz lilie umieści l sw cgD signum na plakiecie, dał go naltDmiast Stefan Below, w którego zakładzie wykDnanf' były masowo egzemplarze plakiet' (w ołowiu pokrytym gahvanicznie miedzią).

Firma Stef.ana Belowa, umipszczona na pla,kiecip, wY\VOiuje, wobec braku sygnatury Władysława Marcinkowskiego, wrażenie, iż autorem med.aljonu był Below. 8pro3towania tegD udzielił mi p. 1\fa.rcinkO\vski. Nie sądzę zresztą, iż Stdau Below chciał w błąd wprowadzić społeczeństwo wielkopol<:kie. Firma jego na plakiecie uie nosi wcalp charakteru podpi:-:u autorskiego, niemniej każe jednak przypuszczać, że Below wymodelował portret. Opiana jest plakieta u Jaworskiego \!\If'daJjolIy polskie ete., str. 74 n 122), który Dezywiście autor'two jej przypisał Ste'fanowi Belowo\,i. Podobnie rze'ez się ma, z pJakie'tą i medalem dr. I{al'ula !\Jarcinkowskiego. Plakieta, którą znam z bardzo już zeszlifO\vallPgo odlewu gip,.:owego, nie posiada żadnej s'głłatu:'y. Pod portretem jednak dr. Marti'nkowskiego na mpualu, któIT to portret jest redukcją plakiety, umieszczony jest podpis \Vładyslawa Jarciowskiego. Stefan Below, którf'go nazwi:-:ko rówlIipż widnieje na medału, jest może wykonawcą protot Im luli !-otcn:pl i, stąd też umieścił swoją sygnaturę. Ponieważ medal ten liiI' jest bHżej znany, dam niżej jego opis, Jedyna plakieta, która jest niewątpliwem dzielem Stefana Belowa, przedstawia naczelnika Tadeusza; Kośl'iu..;zkc:. Oto. jej wygląd:

II

J4J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry