KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ezęcie odnoszą się do Dsohy arcybiskupa guieźn. i pozn. ks. 1"10'rjana Stahlewki8go. Trzcda, którą srum pDiadam, jest z3.pewlllJ próhą. lub może egzemplarzom nieudalym; nie j<,st olla nawet w zupełności wykońl'zoua j przedstawia. :-:i<;, tdko jako p!.tka hez urządzeń drug'OstrOIł!Iych do umieszczenia. na n,L('7,ec. Jal<olwiek Stefan Below nie dorównywał talente'n SWf'llIU zllakomitemu oj('U, wykonywal jedlłak praee dokłatłldc i ezy,..;to. Tloki przez sirhie sporząd;rone :-:-gllo\\"al hądź napiPlll r,vt,nn na rallde (przy pieczęciaeh o dużej średnicy), b.ź stcmp<,lldrllI dwuwierswwym, odbijallYIłL na odwnwie plytki: STEFAN BELO"POZAr\!.

1. AI'e.hiskup !!'lIieźniellski i poznaI'lski Flnrjall tahl('\Vski (1Hm - 190n). Tlok \V żółtej miedzi do w'd:-:kallia lIa sw'ho z porlkładką galwaniezną. Okr., 70 mm, z \\'ałkiem w takim ,.;:t. mym metalu. Na rał1('ie wyryte: Stefa!l Belo\\' tI PoznalI. 1'0.1 kapeluszem aI'l'ybbkupim ua tle płaszeza grollostajowego tan'z trzypolowa. Jedllo pole zajmuje eałkowitQ prawQ, polowQ tarezy; jest to herh Oksza na pionowo szraJiruwallem tle, Ilad herheIll korona sz!acherka i klejnot. Druga polowa tarczy poJziłona jest na dwie pDłowy, góruą i dolną. \V gÓmej Ił. I\apjtul! MetrDpolitalnej Gn i eill'i cilskiej , w dolnej h. Kapi!. I\letmp. Pozllallskiej, ohnlwa herhy mlpOowiednio :-:zrafirowalle. Nad tarczą krzyż o dwóeh pl'zecznicaeh, pod lIią na wst('dze lIapi..;: O\INIA IN O:\fNIllLTS CHRISTrS. Na,pis, mają'I')" W\\II(,'tl ZIlP jinje otoko\\ (\ perełkową i gładk, zaczyna :-ię na IH'a \\'00 li góry:

+ SIGILL: -\HCHlEPPI: GNEN: ET POSN<\l\'lESIS, FLOHL\]\'ł OKZA STAI3LE\VSl\:I.

H'SlIIIl'k oló" kowy tej pieezęei znajduje :-:i<;, \V zhio!'ze p. "I.

Helowa.

2. Pieczęć z tIlI "'alllem wYDhrażeIlipIIl i t'1I1 :-:11111:, III lIapiSClll. Ok!'.. 33 mm, do laku. Drak tylko otllkowl'j lilij i ]ll'I'l'Ikowej. Na odwrocie płytki stempelek. 3. Identyczna pieczl;ć do farbki. Okl'., 30 111111, uic\\'yko!Jczona, w moim zbiorze.

J4!1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry