KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

170 II. fi), lec !'ą róż1lice (n. p. korona inna. deJja hez k:Jlnierza i ol))'amowauia gI'DHostajowego etc).

......... .

V.;k: ' ........., ..., 1 I'u h '.iJ" . ' . . . . '\ J- ...'".... .j ,,--il):...t!. fr' .;. (;j.;c:,.."( I:J.'-'.. " o:r ,tl l l :,I,. -.,r - ,..,! -., . 'I t' ,,'.;;7 . .,fil. !H/'Z"1.-b .,'

1;":1 - p' ,pl f1-1

Napi<J stylizowany zaczyna się na lewo u dołu: OSWOBODZIŁ. WIEDEŃ I CHRZEŚCIJAŃSTWO \\ Hig: ROKU.

Pod popiersiem: JAN III SOBIESKI.

Pole olI napisu oddzielon gładkim otokiem; otok zewnętrzny również gładki. Sygnatura artysty HELOW. lJi'Zell popiersiem (u dołu) wzdłuż otoku wewnętrznego. Sztanca okrągla, średnicy 87 mm (na odwIx}!'iu); średnica medalu 67 mm, pola 55 mm. Nieopisane.

TeD <Jam portret króla Jana III i teg'O sameg.o brzmienia napis znajduje się na małym medaliku (żetonie). S. g. na matrycy, lecz z kropkami przed i poza dolnym napisem ( : Jan III SOBIESKI :), Otok pola perpłkowy. Litery napisu rZYI11kie, nie stylizowane. S. o. Matka Boska Częstochowska otoczona (od ramion) półkolem 13 gwiazd. Popie,rsie Najśw. M. Panny d{)('hodz.i aż

JJódo dolnego brzegu. Napis z lewej ku prawej, zaczynająl'Y ię kończący również na wysokDści ramion: KHÓLOWA\ (sic!) KORONY POLSKIEJ POCIESZ NAS U samego dołu pod popiersiem N. M. Panny: G. LOOS.

Średnica 2fi mm. \\1 srebrze z uszkiem w moim zbiorze; ponadto posiadam drugi z mosiądzu, bez uszka, z pustcm odwrociem. lstnieje także to samo popiersie króla Jana III, ci l,"! te w :-:z.pf'ksztejnie wła,.,ności p. Fr. Zygarłowskiego w Poznaniu (rławlliej w zhiorze Frallkiewiczó,,'). 8trona ollwro!tla dwustl'OIlIU'g'O medalika, nie jf'st roboty Belowa, który kazal zap£'wne odbi(O egzf'mplal'ze z pustem ortwrociem jako swoją wylą.ezną llI'al'l,"!. Jpdalik dwustI'onllY był" yhity " złoeie, srehl"ze i 1)1'011zie nakladem J(ulllińskiego, złotllika w Poznalliu. Opis: KUI'natow:-:ki Witołd: l. c. Zap. num. Kurn. I, tl". la II. 31; rYl'ina w Cenniku mOłlPt i medali. N. VII, n. 11:"). J\.UI'nato\\ski pisze, iż medalik wyszedł llakładem Kudlinskiego, zlotnika poznańskiego, \V złor'ie, srebrze i bronzie. - Hewoliński dr. Teofil: Medale religijne odnoszące, się do I{ościoła KatDlkkiego we wszystkich krajach da,wnej Polski KrakÓw, 18R7, str. 80, n. 1440 - rycina na tabł. XXX.

3. I n 11 e p l' a c e a r t y s t y c z n e.

Poza picl'zęciami i medalami stwOl'zył Below dużą. ilość prae artystyczn'('h, które zjednały mu wielki r{)zgłos we wpółI:zesnem mu spOlel'Zellst\\<ie wieIkopoIskiem. Prace te zdoh; po dzielI dzisiebzy gablotki i ściany licznych domów obywatelskich \V Poznaniu i na prowincji. Spoczywając w pewnego rodzaju ukryciu, są skutkiem tego mało znane. Zrzadka tylko ukazywały się niektóre z nich na wystawach, urzdzanych z okazji jubileuszów, obch{)(IÓw narodowyrh i t. p. Na wystawie kościuzkowskiej, zorg.anizowanej w r. 1917 \v Poznaniu, podziwiano puginał z rękojeścią i pochwą z kości słoniowej, neżł..ioną przez Belowa. Pml1l1iczek znów, będący obecnie własnością Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, wykonany w srebrze, bronzie i emalji dla posła dra \oVlad'sława Niegolewskiego, wystawiony byl w r. 19:14 w 'Iuzeum \oVif'ikopolskiem na pokazie prac malm'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry