KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

S. o. Napis w ośmiu wierszach c7.ciollkami trojakiej wielkości (najwiC{ksze \V drugim wierszu. najmuiejsze w czwart.ym):

IOSEPHO : IGNATIO I{RASZEWSKI QVI . VBERHL\W _ INGENIO NEC. MINUS. I\IIRANDO . L . AN:\TORU:\ir . LABOHE M\'LTA l\IVLTV]QVE EXEGlT LA VDES ET. GRATES . HABENT ;\IAJORlS . POLONIAE . CIVES I\lDCCCLXXIX

::::rednica 50 mm.

Znaue mi są tylko egzemplarze hite w hronzie. Pm'trC't .J. I. Kra:-:7e\\ skiego sporządzon- jest na podstawie fotDgra.fji sl'nnego pisarza, wienice laurowy jest oczywiście dodatkiem Belowa. :vrodel medalu, średniey 139 mm, istuiejP ja.ko Iwzllapismva plakieta i to w odlewach gipsowy!'!}. :\Iatn-cę gipsową modelu pDsiarła p. Stallislaw Below. - Stemple (matryce) ohydwóeh stron meda.lu zHajdują :-:ię w zbioraeh Tow. Przyj. Nauk w Poznalliu.

Juhileusz 50-letniej działalności pisarskiej J. I. ](ra.szewskiego ohchodzono uroczyście d. 2 paźelzieruika 1879 r. Zob. Kanvowski: Histol'ya, tDm II. 325-32G. Medal rohoty Belowa jest hmlaj najpiękuiejszy z ofia,rmvanych Kl'aszew-.:kiemu Ha juhileusz. Kurnatowski, \Vitolel: .JÓzef Ignacy Kraszewski. Działalność na polu numizmatyki polskiej oraz opis medali I medali.. kÓw, wyhit'ch na j0gD cześć. Zapiski uumizmatyezne KlII'llatowskiego, tOIlL I, 2;'>0- -255. Opis medalu Hclowa Ila :-:tl'. 2:J:J; ł'ydna na tabI XXXV n, 515 niec1Dkladl1a.

G. - 1 kR:J. 1\1 e LI 3 l i k p a m i ą t k o w y Ił a 2 O O - l e l i. e o LI s j e c z - \Y i e LI n i. a.

S. g. Gł{)\va kró1a .Jana III SDhieskief!o w wieiH'u laurowym ZWJ'Ócona w prawo. Na prze('i(;'ciu szyji.: Bł;LOW.

Napis zal"zyna się na lewo u (leJu i. biegnie ku prawej: OSW()fi()J)ZJCIEL WIEDNIA I CHRZEŚCIJAŃSTW.\.

S. O. \\T wieill'u z Iwó('h gałązek la.uru, związany( h lIa ,I\ł'z'żo\\'lIniu w"'tą.żk, t,l \\' dw(w l l wif'rszach, pn;C!lzif'lun.n'h kn'kt.l z g\\ iazdką w ŚI"Udku, dwie daty ro:'zne:

1 li 8 3 -*1 8 R 3

\If'flalu tf'go 1110 wjdzialem \\' oryginale; nie po:ialla go ża(len Ze' zhiorów poznaiIsldeh. Opisuj!.' go według nif'llokladne'j n'dny Kurnatowskiego. Bity lIyJ w dwóch "..-ielkościach. Rurnatowski \Vitołd: Medale bite na pamiątkę olH'hodu ;WO-Ietniej rQeZlliey potrzehy \Viedf'i1skiej z r. 1(j3. Zapiski nulIIizI1lat'czII(, Km'uat. L lIi7-I72. Medal Belowa opi,.;any nH str. 172 11. 33; rycina ni.ellokładna na tab!. XVIIIn. 240 i 241. () ohchodaell jubileuszowych w \V. Ks. Poznańskiem zob.

l{al'wow.ski: Historya, t. II, 373-37fi {medale Rf')owa lIi są ws.pomniane)l. - IR83. IV! e d a I p a m i. ą t k o w y 2 O O -l e ci a o d s i. e (' z y Wiednia.

Znany mi jest tf'l1 medal tylko z bronzowej matrycy strony głównej, która to matryca zna.jduje się w zbiorze nl1ll1izmatycznym Towal'zystwa Przyjaciól auk w Poznaniu (n, 3fi2). Król Jan III Sohieski (popiersie), zwrócony w prawo, " ko.

ronif' i delji spiętf'j klamrą, pod delją wj'doczny pancerz łuskowy i lIanr1olet. Popif'rsie przypomina ogromnie me(lal ł-autpnhayna (zob. Kurnatowski \Vitołd: Medale bite na palII. obchodu rOD-letniej rocznicy potrzeby Wied. Zap. num. KurnaŁ. I. str.

JL15

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry