KRONIKA I\I1ASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

\V arehhvum Pow. Tow. PI'z'j. Nauk znajduje się fa::-Iykul aktÓw, w którpn m. i. znajdujP si li:-:t 0,.;ter1offa, tyezący się wyhi<:ia medalu.

4. - 1877. I e d a I o f i a r o w a n' [{ a r d y n a ł o w i i\! i p (' Z .'- s ł a w o w i L p d ó e h o w k i e ł1l u ,"

,. ". 'J'" ,,', I '\ Ił , .. .

",i.'I'ł \.

, 'I" ..u '1' :r. , ", ;',; r' . J\ ".

. . I 'POL'Q""f.'na pamiątl<<;, dWl1]ptniPj kaini więzielIlwi w O.;trowie. S. g. Popiersie kanlynala :\lieezyslawC\ hr. Lcdóehowskiego, zwró('onp w prawo. I{ardynał ubrany zest w sutannę, płaszezyk rzymsl{j (farriolę) i piuskę. Napis z lewej ku prawej: l\rIECISL\rS C:01\1. LEDOc:nOWSIU CARD. PHnl. POLON. AHCH. GNES. ET POSN.

Pod popier:-:ipm: *' :\1 DCCCLXXVII *' S. o. Napis w szpśeiu \\ ierszaeh, po każdem sJowie kropka:

EGRE<.;lO. EXPLI C \RCERlS. SQu.\LOREl\L OSTROVII. BIENNIUM.

PRO. HELIGIONE.

PERpESSO.

POLONIA. MEMOR.

Śr('dni('a 39 mm.

Medal nie jest sygnDwany, możp zp względu na ohaw prz{'śladowania zp :-:trolly P,'u:-aków. Je:-:t jPdnak nipwątpJiwą pra

JJ2eą Fryderyka Wilh. Belowa. Wybito jeden egzemplarz złoty, który razem ze sreln'nym i bronzowym ofiarowano w ozdobnem pudelku ks. kard. Ledórhowskiemu. Pudełko to wraz; z medalami znajduje się .obecnie w posiadaniu ks. pralata Tadeusza Zakrzewskiego w Poznaniu. Istnieją także egzemplarze bite w żÓłtej miedzi; są one bodaj najpospoJitsze. - Stemple oby(lwóch strDn złożył baron Stanislaw Chł,a,powski z Szoldr unia 8 sierpnia Hł02 do dyspozyrji rodzin' Lcdórhowskieh w TowaI"Z'stwic- PI'zyj. Nauk \V Poznaniu, w którego to Towarzy:otwa zhiorarh :-:i(' dotyehezas 2.najdują. Podohizna Ianlynala wzięta z "spó!ezesnej fotografji. IIlltten-Czapski, Em. hr.: Ca,wlogue IV, 1(;(j II.. go:m, I''C.

II!. XXXI, fig. 442. - Kantecki, ks. Alltolli: Polska pielgrzpnka do Hzymu z roku p. lR77. Poznall 1877, sh'. li8. Kar\\ow:-:ki: HistDrya, t. II, 300-303 (nie WSpOl1lilla o doręczeniu medalu kaJ'(I'nalowi Ledóchowskicmu).

5. - 1879. .M e d a J o f i a r o w a n y J ó z e f o w i I g n a c e m u Kraszewskiemu

'"ł I · t

............

.. ("f! u.,

"fĄ, , i t'" ,(ł ł ,:'1 '.,

\\

.J

\:,..1.

\' '\.:, '<I ,':/.

-- .".,.,........

. Iprzez Wielkopolan na 50-letni juhileusz pisarski. S. g. Głowa J. Ign. Kraszewskiego w wieńcu laurowym, zwróeona \V lewo. Napi" biegnąey z lewej 'ku prawej:

VIn PHOBVS SCRIBENDI PERITVS Pod glową małenli czcionkami: ANNO MDCCCXII NA TUS Na pt'zeeięciu szyj i wypukło: BELOW

JJJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry