F. W. BELOW, PIECZĘTARZ I !\IEDALJER POZNAŃSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Czcionki napisu są trojakipj wiplkości; największe ą w drugim wierszu (KOPERNJI\:O\VI), nieco mniejsze w picrw,;zym, dziewiątym i dziesiątym (.ostatnim). Beszta wierszy ma l1ajmniejsze czci{Jnki. Z figur zodjaku przypada na górn' środek otoku lew, na śI'odek d.olny wodnik; na prawo w śIodku je!st skorpjoI1. na lewo h'k. POIniędzy JlojedyiH'zp.IlIi figurami umieszcz.ono po pięć gwiazd u:-:tawionyeh w kształt krz'ża. S;I'ódkowa gwiazda jPst w i <;>ksza, gÓl'lIe zaś gwiazdy Pl'zy figuraeh środkowych koła mają ogony komet. Na pr.ofilowanym hrzegu u góry U1alemi ezeionkami: STAHA"IE;\1 TOWAHZY::-T\\"A PHZY.fACIOŁ "AI'h: '1\ POZ;-.J.\IIT.

Średllica li;) mm; śI'ednica pola s. o. 42 nlIU; średnica {Jtoku 4,5 Huu.

Medal hit. w sreln'zp (4 egz.), bromie (12 egz.) i metalu BritalJJlia u Osterloffa w Berlinie (przeszło 2000 Pgz.); egz('wpiarze :-:J'ehrlle i łJl'onzowe ,-:ą zatem rzadkie.

Popicrsip Kopernika zrobione jest według portJ'etu GhirJanda,ia. Portrpt b ł sztychowany przez Olesz nskiego. Repr.od.

sztydm zob. "Album wydane staraniem TowaI'zystwa Przyj adół Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę UJ'odzin Kopernika. MDCCCLXXIII". Tab!. IV. Patryca por1l'etu Kopf'I'nika i stemple (matryce) ohydwóch stron w zbioraeh T.ow. Przyjaciól Nauk w Poznaniu.

Medal I{openlika był wielokrotnie opisywany i reprodukowany. Opis i repl'odukcje dali m. i.: PolkowskJ, ks. Ignacy: I\opernikijana czyli materjały do pism i życia Mikołaja Kopernika, tom III, Gniezno 1875, w r.ozdzia]{ o rneda,lach, bitych na (;eść Kopernika, str. 305 n. 13; rycina w drzew.oryc,ie na .osobnej tabliey po kard e ttulowej. - \Volynski, dott. Arturo: Medaglie !Ii ]\;i('(ol.o Cop er Ili co. Firenze 1879, tr. 3 n. 11; ryc.

;\a tab!. 2 n. 8. - Hutten-Czapski: Catologue IV, 155 n. 801i!, ryc.

na str. 151i. - Zob. także l{arwowski: Hist. W. Ks. Po:r.n., t. II, s 11'. 241i. - Roezniki Tow. Przyj. Nauk Pozn., tomy VI, str. 3G3; VII, str. 248-250; VIII, str. 257. - I{myer PoznaiIski. rok 1872 n. 110. - Wojtk.owski, dr. Andrzej: Historja Tow. Przyj. Nauk W Poznaniu. Poznall 1928, str. 244.

JJl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry