KRONIKA MIASTA POZNANIAgiL

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Ow" )7/Gl mm, na wa,łku żf'laznym, do. tłoc'z, HII'IIt.gu (lub do laku). Pod kapeluszem bpil1l Anio.l trzymicy tarczę. Ila któl'ej :łiIOSt.

H\V. l'iotl' i l'a.wel; l1a,(1 t.al'(zą mitm, pastontł i lal)!>y; pod t:u'czą pektorał na lailcuchu. Napis: . FHACISCT':-> STEFAO\\'ICZ EI'J>T'S: SA:\[()S.\T: SUFFHA(;A:\!: AHCIII = DlOECESlS I'()SN:\:\T.

Otok ze" 11, gładki i pel'elkowy.

Na r:Hłcic \Vyrytp kursywą: f\ytrl\\'ał \\': BI'low \V Poznaniu rok li 1 RG5. Z daru ks Edmunda \lnjko\V'skiego (Zf' zhiol'ów l'o<1zil1nych),

97.

Okr" ;)'7 mm,. £lu laku.

Kalwlusz bpi, .\nioł ptc., ,j:<k przy n. \IIi. Na tarczy lw]'b l\a'l'ituly Pozn:J.Ilsk il'j,

Napis: .. FRANCISCUS STEFAKPWICZ EPPUS A:\IOSAT: SUFFH.\liA:'o.: POSNA:\!

Otok zewn. gładki.

Na rancie stcm,pclkiem: BELO\V.

Z daru ks. Edmunda :\lajko\\'skiego. (ze zbiorów rodzil1yni1),

Edward Likowski, sufl'agan pozllail"'ki, hiskup aUl'pljopolitailski (1887-1914).

9K

Ow" 30/31, mm, (lo f.

Pod lm,pelllSzf'lIl biskupim Anioł trzymiący tarcz dwupolową, w lewem poilI monon'am Chrystusowy (złącwl1e X i P), w pl'awem

II('rb Kapituły Poznaii.skiej. Kall t3rczą mitra ,,'slęga z napisem: XTS SPES IEA CICA.

Napis zacz'na się 113 lewej u dołu: + SH;U.L. EDCARm LlI\O\,"SI\1 EPISCOPJ \URELlOl'OL SUFFRAG. 1'0SNA:'I!.

Otok zpwn. lwre}kowy. wcwn. gladki.

Xa rancie stpmpelkiem: \\". BELO\\" II \ I'OSEXpastora!, pod Ilią

BU,

Ow., :35/;m mm, do J.

\\"yohnlżcnif'. napisy wszyslko il1llf'. jak wyżPj,l') \Vikarjusz Kapitulny (18(i5--1RIi!l).

100.

Ow" 21-/30 mm, do l.

Sw. l'iotr w kapie, z tiarą na głowic; prawą "r;ka bldo;;lawi, w I('we.i trzymic dwa klucze. :\;pis: SIG. nCARII CAPlT, SEDE .\RCHIEl'. POS:'IJ. VACAl'iTE :\a I'allcie stf'lllpclkjpm; BELO\\' Pieczęć p'1cho(łzi z J. 18();">-18GG, Kiedy po śmicrci ar'cybislmpa I'I'zyłuskipgo sr.olica pozl1:u'iska .przcz czas kl'ótki wakowała. .\Jminisll'atorf'111 Al'chidif'cPz.ii (\Yikarjuszem J\f1pituln.vm) hył wó\''Cza<; I,s, .Józef Bl'zezillski, dzif'kan J\apituły Poznal1skicj.

lI) Konsystorz Jeneralny Poznański

101. Hl2, Okr., 34 mm, do laku; de farbki nicco mme.lsza (32 mm).

Pod kapeluszem arcybiskupim tarcz czteropolowa z h. Prus w 1 i i, a h. J\apituly Mf'tropoJ. Pozna. w 2 i 3 polu; nad tarczą mitra i lwńcp pastm'ału i krzyża, p(hl nią pektoral na łańruchu. Nwpis: .. CO;\:::;ISTOHIl'1 GE:\ERALE ARCHlEPISCOl'.\LE I'OS.\K: a r'1l1cif' odbitu stempplkiem: BELO\V. Pachodzą z okl'psu rządów arcybiskupa Przyłuskiego.

1m.

Okr" 35 mm, do f.

Pod kap('\us71'11\ arr'hiskll'pim tm'cz z h. Sza ława, nad ni'l mit"a lu"abiowska i kl'zż dwurmni('nny. Pa bukach stoją na kons(,ladl dwaj rycerzc.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry