F. W. BELO W, PIECZĘTARZ I ;\IEDALJER POZNAŃSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

91.

Okr., :(j mm, ze śruba ż('lazną, do f.

Poll kapeluszem arcybiskupim, na UP plas'zcza gro!lost.ajowrgo.

tarcz trzypolowa z jpchlPrn polem poziomlc'm (gó\'\wmi i dwoma pionowemi (do!twmi): w górnem volu Banmek Boży, \\' dolnych na lewo łlPrb ł\:apituły GnicźnieI1skki. l1a prawo h. (\:api!. Poznailskiej. Nad tarczo, 11lit.\'a, krzyż dwuramienny i pastol'ał, pod nią na wstędzl' napis: SllB TUITI\[ PRAESIDIl'M. Nwpis: SlGILL -t- .T CLI I + D + :\1 + E + S + A + S + G + ARCIIIEl'ISCOPI + G:-.iES:'\EJ'; + ET + POSAm + LEGATl + ;\TATI .+ ETC.

Kl'zyżyki z cztpl'ech o\yalnych k\'C)pek.

;'\la I'ancie stempelkiem: W. BEU)\\" I A !'OSEK

!)5.

Ośmioboczna, 20/24 mm, mos, do l.

Pod ka,peluszem arcytpim, na tlp plaszcza gronoi'>tajo\Vego, tarcz t.rzypolowa; \V gónwm polu wal'lnillski Bal'aJwk Boż:\" \V dolnyc-h na lp\\'o h. Kapituły Gnieźn., na prawo h. I\:apituły Poznail"skirj, Bpz napisu, ;\Ta ran ci!' stl'l1lpelkiem: \V. BELO\\" / A POSEN.

b) Biskupi-Sufraga'ni Fralll'isz('k St£'fanowicz, sufragan poznail.ski, biskup amosateński (1854--1870).

.r....... .:...... # -_ O.p-'# r . '. 11;)1 r , - .\, .; _ f fg >J - .r, "'..('/ "e;I I ł' 1h .:. t #. ,. :n .,, : o fi" J. ' ""' ,'fi 1%;.

: E::. oJ ". 1 . o) ... " '" 'C:! " , , 'J: #"+,._.,/! '" : ,t _. I, " ft.. # / .. . .IfTDf!J11.., I' .-/ ....... ,";-. <. , .

-

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry