KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Otoki zpwn. gładki i perełkowy.

Pieczęr ta należy do 1la,jpiękniejBzych dzipł o\\'czei-mej sztukI !!rawel'ski('j. SporządzoIla według niej ryc:n3 (płaszcz groHo"tajowy z :-.;, l:łI',iq l'all'lHj. i hl'l'bami, Ill'z Iw,pbu otokaw<'fW) zdobiła ,'ulll'YcplQ ohydwóch Archidiecezyj, wydawaną za rzwłó\\' .u'cybiskupa PI'zyluskiego.

a rancie tłoku wyryte kursywl\: Below r'ytował w Pozna.niu lH3;') r.

!H.

Ow., '24/"27 mm, rio la ku.

Pod kapel. a rbpi Ill, na Ue płaszcza gronostajGwl'[{o. tdrcz rztel'ol1Olo\\'a; \\ dwóch górnych polach lWl'hy PI'lOS i POI'aj. \\' dw!>eh dolnych h. lZapituły Gnieźnieilskie.l i Poznailskil'.i. Nad tal'cz:\ llIitl'U, za płas.zczpIU krzyż i ,pa.storał. ;.Ja'pis z lewej 00(1 rlołu: L. PHZYLl1SII ]), I. E. S. S, A, G. AHCn, G:-';. E. POS. L. X Otok zpwn. gładki; wewn. nipma.

Na ra>lcie wykutp stempelkiem: HELO\\.

d!ficcz.rsław Halka-Ledó{'ho\Vki 18lifi- I88fi !_łt. Ow., 24 ' t7 111111, mos., do l Pod kapc!uszNlI arcyhisKupim tarcz z h. Szalawa na tI(' szrafil'owanrl!l poziomo; nad tarczą krzyż z dwiema przec7.lIIcami, poJ nia, trzy ordery n3 wstędz!; (środkowy mal1ailski). a[pis: . \1. 11.\1.1< \ COME:-i LEDÓcnnWSJO ARCH. G'\ES E. POS. L. N, ETC Otck zewn, gładki; wewn. 1liema.

Na. rancie odbito sterrpelkiem: BELO\V.

Juljusz Diuder 1886-1890

!13.

Okr., 4!J mIn., na (Ikr. wałku mOo<;iężnym, do 1łocz('nia. na ślepo (z pozytywem g-alwaniczllym).

\V gotyckiej nyży !\'ajśw. Mm'ja Panna z Dt.iecią.tkirm Jezus, po obu fotrollach nyży ozdoby w stylu !!otyrki m; z fll'awe,i st,'ony I. Boskit'j h(,l'b !Zapituły (;nil'Źn., z I('w('j h. IZwpit. Poznailskiej' ]1:1.1 konsolą. na które.i stoi N. :\1. P., tarcz heroowa z Bamnkif'lll BO:i:'1Il i na,pis na \\"stędzp: SlJB TUP:\I PIL\ESIlH{T;\I. Napis lit.erami gotyckiemi: igill + Julii + AI'chi,'piscopi -+ Gnpsnen + et + Posnanicn + Leg -+ :-\ati + pt.'.

Krzyżyki mit:rlzy pojed. słowami składają się z CZPI'l'l'h kl'op, l'I,;.

Ka l'aneip wykutp stempl'lkiplll: \\'. IIELO\V I A POSEN.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry