KRONIKA MIASTA POZNAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

1'lIi, 7.

D e k a n a t Ś r e {I z k i

Ok r., :3:3 mm, do f. i do l.

;'IJ"a ozdohnym km'tuszu dwa kluczf' skrzyżO\HlI1f': po bekach aniolki trz'mifJ.c(, girlalHl<: Ila(1 kartuHZf'111 tial':t papil'skn i dwip palmy. ;'IJ"apis z lewej do prawej: ::'HILLl1:\1 J)ECAA 1TS Śn()DESJS.

lR;'i5

O. wewn. nielna.

Pieczęci tych dotyczy pismo .\kta piN'z. II, :.'O. nip !lodnjąc.. autora pieczci.

,...

J)pkanat Śremski

Tarrz z h. Knpituły :\lrtJ.op. PoznańskiPj: po hokł('h .\nwl{lwie: nad tarczą unosi Rię korona. 1'\apis zaczyn:!. sit; na ip,\\,o udolu: ::'IGJLLV:\1 J>ECA:\"ATLTS Snł'::\łEXSłS.

U dolu pod tarczą: 15.

O. \\"ewlI. lIienUl.

Pismo dziekana k. Kopf'rskie-j:'.'o z d. 17 lipca 1:i1-. - Akh pil'cz. II, '2:t!. 2:34

H. D f' k a n a t \V s c h o w s k i Ok)'., :111 mm, do f.

ll:u'anf'k Boży spoczywający na ksią7('p z sipdmillma pi('('z<;. rinmi. U góry \V :,rorlku: lR-:i:3 (cyfr\" 18 i 5:3 prze(]-zin.lonp kwiat.l.ipl1l),

SJl,ILLU\f J)FCAXr\TUS VSCHOVEX::-;łS.

o. w('wn. pełny. Likwidacja Belowa nn :) tal. z d. 21 kwjptnia lR)ł Viecz. II, :22\1.

r. - Akt..

C. Pieczeie Arcybi"kupów. Bi!:'kupów - sufraganów i urz<:dów arcyhiskupich.

\Vsz-Htkie tłoki tej grup' przechowalle są \V zhiorze Archiwum Archidi.('ezjalllcgo w Poznaniu, które razem z jedną pieczęcią dekanalną p,osia(la ogółem lP- prac piecztar:-:ld('h Fryde. ryka \Vilhelma BeJowa.

J16

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry