KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

77. 7.

Wilkowo

Ow., 2f1lit1 111111, rIo f. i do l.

ŚW, l\liknła.i w szatach biskupich w caki postaci.

Napis: SH;ILL: ECCL: ł' AROCłłIALłS WILLUVIENSIS.

1853 O. wpwn. niema, AutOl' nip jpst 'IJodany; jest nim niewflt.pliwic U('low. - Pismo konH'ndarza ks, .J. Alkipwicza z (I. 14 października 1853 1" aneks z odbitkami. Akta pipcz. II, 107, 108.

79. HO.

Wilkowyja

OkI'., :3-11 111m, rio f. i ci.) l.

Św. Wojcipch w całe,j postaci z IJastoralpm wimsłern w lewej, Ił małym krzyżykiem w pra,wej l'ęCf', Napi,s: SłGILL: ECCL: PAnaCH: IN WILJ{O\VYA, O. wewn. niema.

Pismo ks. Miz,gabkipg-o z d. 5 maja lH54 z odbitkami ,bez podania autora łJieCZęci. - Akta piecz. lI, 20li

Rl.

Wiry

(Jw., 27/31 mm. (lo r.

Św. Florjan gaszący OgiPll; w lpwe,jt trzymip chorągiew.

Napis: SIGlLL: ECCLESIAE PAnOCJlIALIS VIRENSIS.

1853 P{,łotok WPWIJ, otwarty u góry.

I'i"nlo wikarego ks. A. Lehma z d. 20 maja lH'J:j i anl'ks z odhitką. \lItot' pir'częci nie jrst podany, lecz .iest nim nipw'\tpliwi.. Below, który jPrlnak nip sporządził pieczęci rio laku, noszące,j orlmienny charakter. - Akta pipcz. II, 77. 78.

\Vysocko

:\a IlIargilles;p lbtu KoIlcgium Kościoła W \Vysocku z d. 18 paź.. dziernika lHJ:3, tyczącego się m. i. także pieczęci nowosprawir nych, znajduje się arinotacj. JanowIcza, urzędnika Kasy Konsystorza, ŻP. zapacił B{'\owowi sumę 10 tal. za pieczęcie. - Akta piecz, n. 95. Orlbitpk pieczęci niema.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry