KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

02. U;t

Skaraszewice

Ow., 31/36 mm, do f. i do L Sw Katarzyna w całeJ rJOstaci; prawa ręka oparta na kole do tortur, w lewej miecz. N3Jpi,s: SIGILL. ECCL PAROCH: Dl SKORASZEWICE.

1855.

O. wewn. nie.ma, Pismo pleb. ks. Gołbpckif'go z rl. (i marca 1H5:J z odhill,alllL - Akta piecz. H, 302.

({4. U;).

Słu'pia Kapitlllna

Ow., 28/3.1 mm, do f. i do L Sw. I\:atarz'na w calPj 'postaci. 1'ł';l\\(' ramię opartp na IwIe do tortur, \\ lewej ręce miecz. a\pi'8: SIGILL : ECCL : PAROCH: IN LUI'IA DEC '\BIIB: 1853 \\"ewntrz pólotok otwarty u góry.

Lik" i<lacja Bclowa na 10 tal. za ohi!- piecz. z rl. 1:2 \\ rzpśni,l 18};j r. - .\kta piecz. II, 106.

GO. 67.

Szamotuły

Ow., :j1/; rr.m, <lo f. i do L H\"'. Staniław wskrze"zający PlOt.'owina: w pnlwP.i tJ'zymie pastorał. lewa wzniesiona ja.kby do błogosławieństwa. Nałpis: SIGIIL ECCL. COLLEG. AC PAROCIl. ZA"'()TULE:\"S'S.

\VewnątJ'z półotGk otwarty II góry.

Autor,.;h\ o Helowa niepodanf'. \\. Jlgmic do 1\onsyslorza proh.

ks. Taszarski zwraca uwagę nit nie"h'ściwy gif'st 1f'\\eJ ręki. K!J'Ilsystorz polpca zażądać ad rytownika naprawy. - Akta !,Iecz. 11. 80, 81.

(iK

Trzcianka

OW., 28'33 mm, do 1.

Chrzest P. Jezusa w Jorrlanip.

apis: SIGłLL: ECCL: PAROCH: TRZCIANCE:\"IS.

1853

O. wewn. pełny.

Pismo prob. ks. KraTtHI z rI. fi ;istopalla 184 z alH'!\sem bez wzmianki o wykonawcy. - Akta pieC'z. II, Z56, '!-57.

J12n7Q Trzcinica Ow" 29/33 mm, do f. i do l.

Św. Sta.nisław wskrzeszający Pintrnwina.

Xarpis: IGILL: ECCL: PATIaCH: TRZCIEj\;ICEK,IS.

153 O. wPwl\ętrzl\y całkowity.

Autol' lIie jrst podany, lecz pieczęć jest niewątlpliwf'.lił <lzidl'1l1 }klowa. Pismo ks. Hoinzego z d, 17 listop. 18;-)3 i aneks z odbili,and.

- Akta piecz. II. 113, 116,

71. 72. Wał k ó w Ow., :)U/:(j UlIlI. do f, i do L Św. Stanislaw wskrzef'zający Piotrowina, N3,d wyobl'ażl'lIil'tII ('80\\ atp ozdoby; takie same w dolnej cziici pieczęci.

Xapis w p:ól'nej połowic: SIGILL: ECCL: PAROCU: IN \V\ŁIWW.

{T {ołll w otoczeniu ozdób 185:3. PocI postacią w, Stallh:d:ł\\ol 1Il0l\og-ral1l W'lowa Fil, wyraźniej oddany na pir,częci (lo laku.

\\'ewn, połotuk otwarty ku dolo\Yi, zakOl1czony ozdohami.

Pi"lIlo k". FI'mmnkiewicza z d. 27 stycznia lH;"'I1, i :J.l1pks z od.hitl\ami. Autor nie jest podany \V piśmie. - Akta piecz. II. l:.'i., lJ.

7:1. 7 L W i e I i c h o w o Ow., !}I:)5 mm, do f. i do l.

Św. Mat'ja Mag-dale'l1a; po prawej stroilie kl'zyż. czaszka l księp:a, na lewe.i skały. Napis: HILL: ECCL: PAROCII: WIELICIlOVIESIS.

1855 O. wewn. zupełny.

Pismo ks. Klawittera z d. 8 lipca lH54 i Ilok\\itowanie Beiow,1 na 10 tal. bez daty (z kOlka grudnia lS:>5). - Akta pieoz, II, 297, 2fJH.

7J. 70. \V i e l k i e łęk i akr" 30 mm, do f. i do l. Św. Katal"Zyna klęcząca, zwrócona w Irwn: IH'awa rka WyCH\!!,'nięta do aniołka unoszącego się nad chmurą. trzymiącego palrnt;, lpwa ręka opaJ'ta na kole do tOl'tur. Xapis pólkolisty (w górnrj części): SIGILL. ECCL. PAROCH. n, \\'IE".IEUK1.

u dołu. w środku, )Jod postacią HW. Katarzyny: l'Gt Polotok wewn. otwarty ugory, Lik\ddacjp Belowa z d. i kwietnia i !} ma ja ltC3 na :J t:> I. każrla.

- Akta piecz, H, :)1, 84.

4+

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry