Z RUCHU WYDAWNICZEGOt.oI'i niepospr>litej . W (!zialI' rer'enzyj znaj'lłujpmy óln,klarlną ol'pn, I'iprwzyeh ,dwó'l'h roe;t.llików ;,Kroniki Miat.a Powania", pióm Dr.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.03.31 R.4 Nr3

Czas czytania: ok. 5 min.

L1\Hermanna; reeenzja ta powoduje nas (10 wvpowied'zcnia łów kilku pm .Iomo. Dr. J.attermann pisze na pOtlstaw,ie not-atki ]lasze] na "H. :!03 ,.Kl'oniki", że pi!imo nasze ma podobne ten{\.f'IHje ,jak ..trażnka Zac'nodnia"; otiJż, jeżeli chodzi o clział na,,!. histm'yczny, zestawienie takie mus,j u czytplnj.ka niemieckiego czynić wl.:tienie, jak(l" ..K wllika" hyła ten<l(ml'yjll:! w tosullku do NiplTln"t\v. Pi.sa Raliśmy w cyt.owanej notatce, że ,.Strażnica Zachodnia" w kilku (lziedzinaiCh jeH Rpokrewniona z "Kroniką", a g-dyhy cho(lziło o wyHczenip dziedzin tych, powie(hieliltyśm': w ZamipRZl\Znniu (II ar' hiRtorycznyeh "; dziejów Wielkopol,;ki, IV badaniu tlawnyoh i ober' nych zjaw:i'sk 'k,u,Jrt.llraln'ch w VVipilko[Jols,cp itp., ale za;zn:lczye rmgnipmy, że pismo naszp poświęcOIH' jest. sl,rawom ku1tura.lnym i niE' pORiada żadnych ten,lencvj Rtronnic'Zo-pn\it.yeznYI;h ozy po tlohnyr'h. Dr. LaU.ermannowi na dowód twierdzcnia polużyła 110Llilk:! 11:\ f.\tr. ,Rt r1wzllikil l. "Kr()fIiki", strcszcz1\jąc.a odl"7yt, W)'gl,m;zony w TmvaJ'zYR.t"wie l\fiłośników Miasta Poz,nania. Gr!y je(;na:kżf> !.dÓ,WTJa CZęść oOdl'zytu 70sbła w .,Krollkf>" wydl1uJ.wwalld, nie tl"7;cha hyło eytowa M.Te-;zezenia w rzeczy amej zhyt katpgo" Tyczneg-o, a raczej sąrhdć według artykułu s1Imeg-o. 'Viemy. ż\' w k\Vet.j oCPl1y rząrlów niemieckic,h nigdy może nic uzgodni fiię slallo,wiska ni p l1lieekieg'o "i polkiegf), wiemy też. żp na punkci,' tym rMlli.ce odczlłwa slif) najlTlOCl1iej, uczeni ni.emieery tlntyohclzas zhyt często i,l:} po linji 'niIHt,oTjogmfji fitOfiunkow lJolsk'J-niBmieocki('h MaJIfr(''lł:t Lauhprta, ni.e prnłmjąecj ię nawet zbliżyć ,lo hp'zstronnośoi. Na oc'c)"J]ę e:rł(),kHz.tatu I"z:tdów niemiol'kicl1 nip n'\{zp.{n jpsZCIze eza;::, (O ile jerhmk matRl"ję tę pvruz'I' s<i«;> mURJ, nieuniknivl1P hęrlzip na (1za'fi pmvipl1 zaharwipnip (/uasi - polemiczne. -- Druhną pmę:niemy jPH'zczP (]oodać (llIprawk", żc Ii('zha ezlonk{'w T"warzy.twa Miłośni'ków M.i:a.sta Poznani:! nip jet lównoznac7.n:l Z Ii\".h:! ahnnpntil\v "Kl'Oni,ki", bo ahollowae mnżna pismo nas!.e nie hęrląl' e"złonkiem Tnwa.rzvst.w:t. - TFh kilk1\ słów d,la wvjaśnienia 1l:J malf'gmesł/1 1'f'7l1lf'j ZI'Pfi7;t.ą rpcpmji.

\\', . JI] (I a I" l, iJ T (, m JI l' I' i\ t 11 I a fi JI a ,I y w ,V i e 1 k (I p o ] 8 e (', T'OZIIaII 1 fi:!!). H". ':-:tr. 17ft

fi fi e z 11 i J, j 1\:1 t 0]0 i e I, i l' 11:1 rok ,.:tllki 1!1f;. Rok J\'. pi;11 ks. Nikoc h-UJ Cif'''ZYIIki. POZll:tł1 1!łi. S". i'tr. 1!1 + fi!fJ. OCf'lla wip'lkwh a sZPl"ok" już l.H:lllyeh RwZllik6\\' tych wykral'1.a.laby pnza pl'Ogram pifilH:\ naszpgo. W,simzujemy przpto jedynie na pr'1.ył'1.ynki tył"Zi!l'!' SIr; żYl'J:\ katolickiego w P07,nanill: o pr:l1:\ie katoJiddto.1 w Poznaniu, II ,."Orz!' f) pryma,fiostwo, o za!iługacih ks. fienatora. Btychla, v kat{)lick;ch zwią1.kach ruhotnirzych, o walce kOGciolÓw ew:mgelkkic'n w Poznallin. K a "; i In i p ]" 7. K a e z m a I' I' Z Y k, N a s z e a r c h i w a. Poznali. 19:?6. 1fjo.

':-:tr. 16.

KROIKA r\fIASTA POZNANIA

" z a s o fi i s m oKa. s O s 7 r 7, <: fI n \1'< ci. :vlirsil;l'znik puwi':nJl\ :-prawvm }.wllll1lJaIJl'dl .kas osze7f:(lno('i wnjP'\\ l,d.z! \\ zadlO'dnirh. WYJlawnirtwo nowp., roz!,oe7-t;tf' dni:1 l!). :"t'('7nia HI:!Ii. ,$ a m o I' z ą II .M j p .I s .1, i", zeszyt 2!I!UI-; ZaWi('fl proe,z zwyklych dzialo\\" artykuly T. Torplitza .J)oHt'k:t grunt.owa lIa :I-illl :\Iil;.lz,\,n:łI"IIIIt."yUl 7,jp:d7ip miast" ol'az in:l. W. I-a;)e,zpwskirgll ..śmip<'ic, ieh IISHwanir i pala.ni(''' (I. I'Zf;.'.e); nr. H/IU3f) 7awipl":\ ('pnIl'! rO/.'1')':1\\'I: prof. .Iall<1 Pt:lnika, p. t t. .,1 'pchy i :i. dl' eef'll<)\VP w miasl:ll"h dawnPj I'nbki'" dokoń('7pnil' pl'al'Y inż. \V. !{nhl',zf1wskil'f!o ..Illieeil\ kh lIsIIwanip i ,sp<l,I;mip", a r'I' kllly nr. HOl"sz<IIWI".kip!!-1J ,,0 .konlllllalny\'h nplat;ll"h kaljf'elal'yjlIyeh" M. Poz. ..ZIj(\.komi'I' Mil'szczaniu 11"1.1'('7. o t. t.a,"7ieo\l/,.

Dzipnnil'i powańskip fp.I"{"z al't'kllló\V i Ilolatl'k o Z:Ig-:Jlduieuial h 3 kI 11<11uF.h):

..K n I' .I I' I' p" Z n a l' k i". nI". ,. Luclwik I'n:101,\" t lt;llnia dlar:rkt'ry -;t ka Karo,la M:toJl'il[]knwskipg"o (o pla('y .\rHlllra KroutJw.hI); 11'". I::'> i 1:t:! Dr. AlllirZl'j Wojtkowski. Wie1k0l'ol\,kn I:tt Irz d "ip"tY".'fl. ,.I» 7- i I' l' II i \. I' II 7.11 :1 II s k i", lir. \i!I. O klluil'c7noi<l'i i s'JIlIsolli,' 7hiprallin I1l:łtPl'jal{l\v .10 hi"to.'"j.i powstania \Vit'lkopo\ski"g-o w r. l!HR'l!1 (lH1ezyt Tir. Kazimierza K:H'zmarezyka): '\I'Y 7()- -7 .lnl 1 jll'';7- :-:tanislaw Harhnt.: \Vielkolpohllli,' w inlm'kej: Kośdn7,kow<:;kic.i i Kra kÓw w dniu 1. i na!<t'ipnYI',h marca 17\11 rO'ku.

'!'('WAI-:ZY:-,TWO M1LtlsNIKoW Mr.\T.\ pnZN.\N1:\.

a liśeip czlollkÓw wpi,;alJi z.(JItRli w tlalsz m ei;!!!\I pp. :?;H) AoIam Pili t l'II\Vsł-.i. !'on1 na ::=::cjm; .:!;!)) hlż. Bog:nlaw I>nhrzycki, IJI'c'l.els DYl'ekt'ji Kolei.

T R E Ś (: Li4y Jęrlrzp.ja MUI';1czpwskiego i Karola Lihelta o st061\lJlkach w P07-nanin i Wielkopolsce (Andrzrj Wojtkovw;ki). Rękopisy fmneiRzkailkie w bibljotekaeh polskieh iK". Dr. Kamil Kantak). W illka z żebractwem (A. f:hybińRki). Kronika, miesięC.7I1a, Z 'ł"uchu w-rlawniczpgo. - Towarzy.stwo Miloników fial8ta Poznania.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników ChrześcijańRkich T. A. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.03.31 R.4 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry