F. W. BELOW, PIECZĘTARZ I )IEDALTER POZNANSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 7 min.

Napis półkolisty (w górl1C.i CZęR.ci): SIGILL. Er.CL. PABOCII. IN I{OXO.JAD.

18!)3

O. wewn. niema.

Likwiuar.jl' Udowa z d. .1. kwil'tllia i !J maJa lK:d lIa 5 tal. kll.żdy.

Akta piecz. lI, 55. 83.

4, 2J.

Kopanica

OkI'., :{:ł mnl, do f. i rio I.

:'Iiajś\\'. \In ,'Ja Panna \\"niPlhowzięta na ohioku, u jej stop dwa Aniołki.

Na[lLs: SIG]].L : ECCL PABOCBlALlS 1;\1 1{()ł'AMCA 1853 O. wewn. niema.

Ol'yginalne tł()ki Il1osię'żne \\ biul'zP pnr. w I\o11:111iry. N:l 1':U1ejp slpmpelkipo(Jl odlJitc: BELO\V.

2/i.

Zarzqd gminy katol. w K o p a n i c y Okr., 40 mm, do f.

Na,jśw. :\]at'ja Panna \Vnh'hnwzięta, j. w.

Napis: * ]{IHCllENVORSTAND D : hXrllOL : l'Jt'AH(iEi\I: *

Pod postaciq N. M. P.: Z : I\OPNITZ. KB. I30J\IST.

Zpwn. otok gladl,;i i perełkmvy; wrwn. gładki.

Oryginał mosiężny w biurze par. w Kopallicy; na rallril' orl,hill' stempp,lkipl1l W. BELO\V f A POSEN.

27.28.

l{ o s i e c z y n (I{uschten)

OkI'., :31 mm, do f. i do l.

Św. a[lost. Szymon i Juuasz Tadeusz z pmhlem;ltamI ITII:rZl'ł-Istwa.

NrupLs półkoIlisty (w górnej części): SIGILL : ECCL PAROCH: IN KOSIECZYN.

1853 O. wewn. niema.

Pismo kompn<larza ks. \Virtha z (I. 20 kwietnia lR:i:ł z oubitkami (bez podania autora). - Akta piecz. 11, [ju. [j7.

Hllt'ks

J05

29. 30.

Kunowo

Ow., 27/3.1 mm, do f. i do L !Sw. Alldł'ZPj apot. obpjmujący lewem rallliełłlem kł':lYż, Napis: SIGłLL : ECCL . PAHOCHIALlS I,U,\()VIENSIS.

lKJ:ł

\Vpwn. półotok otwał-Ły u góry.

Likwidacja Bplowa z lI. tI Wl'ZPŚJJia lKi:i I'. na 10 ta I. - i\kta (Jipcz. II, 145.

:n.32.

Lewice

Ow., 29/:3;' mm, do f. i L Najśw. Ial'ja Panna Niepokalanie Poczęta.

Napis: SIGlU. : ECCL

I'AROCTTIALIS LEVICENSrS.

1855

O. wewn. pełny.

Pi'smo prob ks. RutkDwskiego z d. 10 stycznia lH:-,r. ;bez podaHia autora) i atwl{s. - Akta pipcz. II, 323. :i24.

:3:1 :H.

Lubasz

Okr., 30 mm, do f. i do 1.; tł{)ki mosiężne.

Najśw. :\iTarja Panna \Vniebowzi<;ta (na rhnHn"arh z anlOlI,ami 'lO bokach; ręce wyciągniętl').

:'>1alpis 'półkolisty (w gÓl'l1ej połowie):

SIGILL. ECCL. PAROCH. LUB.\SZE:'\SIS.

U dołu, w środku, pod pustacią 1\1. Boskiej; lH3.

O. wewn. niema.

Pismo ks. Lp\\"alHlowskipg'o z d Z8 marca 1853 i likwidacja HeJowa na 10 talarów z d. 23. 3. - Akta piecz. II, ,H. ,\';1. Na rachunku udbitki obydwóch picczęciifJ.

Lubo::;z

Ow., ;iO{3(j mm, do f.

l\awipdzcnie l\ajw. \lani Parmy_

Napis: SI(,I1.1. ECCL PAHOCHlALI I LCBUSZ.

1K)6n. Wl'wn. nif'ma. Pismo kos, \Yą{'halldqw z d. 8 si€rpnia 1'{jG z orlbilką (be,,- po(lania autora). - Akta piecz. II, 31,0.

36.37.

Laszc'zyn

Ow" 28/33 !IIIU, d{) f. i d{) l.

Swi()ty w f>'zatac:h hblmpich (św. Marcin) prawa, blogoblawi.

\\' lPlwej 'Pastorał.

Napis: SIGII,L : ECCL

PAROCH

LASZCZYNENSIS.

O. wewn. niema.

Pi,;ma komencl. ks. Gaertiga z d. 18 lutego i '27 marca oraz pol\witO\\'anie Belowa z <l. 30 marca 1857. - Akta piecz. II, 31,9, 3511.

38.

:\Iargoninakr., 3.2 mm, do I. .

Aw. w stroju biskupim (św. \\''ojcj('ch) \\ ka7.lIjący prawicą na kośriół po prawej.

Napis:

SIGILL : ECCL PAROCH :\L\n(;ONJESIS.

O. wewn. niema.

Pism{) l{s. Kranza z d. 1 lutego HG'i z anpkspm (odbitka) bez porlania autora piecz. - A1.;ta piecz. Ił, 286, 287. P. do tuszu (A. p. II, 288) zrobiona przez nieznanego pieczc;tarza (z nipurlolną postacią :::w. w pOlu).

J07

:H. iO.

Nietrzan6w

Ow., :-:!;!;: mn.. (lo f. i do I.

1\1. Boo;ka z ()zif'ci[(tki,'m .JPZlIs w ehmurzp, nii.Pj w, .Jan Chrzci ciel i w. Piotr.

Napis: SIGlLL

ECCL

1'1\nOClI L\LIS IETnZA:'\OVIEXSlS.

18)

O. \\ pwn. calko\ ity.

Pi"'mo k", 13ul<'z}liskipg(l z (l 21 paździprnika 1:-::-,3 z odb. - Akta "iecz. n. IOIJ 110anpks

4.1. i')

Oborzyska

Ow., ;!!J/;m 111111, do f. i do I.

Najw. I\lm'ja Panna z Dzieciątkiem .1rzu.'" na h'wym ręku.

Na.pis:

SIGILL

ECCL

PAROCH 1855.

Ol:!OHZYSCENSIS.

O. wpwn. niema.

l'isrn:t ks. proh. Lpw\](lowskie{) z d. Hi czerwca i :2 lipca lR)(j r HIlP!,SPr!l. - Akta pipcz. II, 335-337. l\ollsys1orz Pozu. pisoJłJ(.m z d. 4 l'aźdz. HG'i poll'cił k,;; Ll'wandowskiclIlll Ue\owa na wykna'Wcę 'pieczęci. - Akta piee7. II, :!lt

Parzenczrwo

Splow ",porujdzil pipczęć, lecz mirusto św. l\lichała :\)"l'haniola umieścił na lIiPj św. likoła.ia. Ks. Bartłomicj<'\\'ski (Iollosi o teIU 1\011systo'l'zowi llisnlf'rn z d. 3 paźdz. 1:-.,;-'3 r. i ohh'cu.ip pl"!!Y'słać odhitki, skoro otrzyma pieczęć poprawną. Na ]limie tem jest notatka I{onsy:-:torra, że pieczt:ć pl"awidl'IJw[( posłano d.9. 11. 1:-::1;\ r. rIo I'nł'Z;'Jl('ZP,wa. Odbitek ni0ma. Akta piecz. II, 112.

Parzy nów

Dnia !) \Vrzesma 1851 posłał kUIIl('nd3I'Z k;;. Ś\\ idp,rski ,'pllrlantowi Jano.wiczm\'i 10 tal. c('10m zapłac(;nia Bplowowi nalpżytośd Z'l pieczęcie, co Janowicz d. 5 paźdz. uslmtecznil. - Akta Ipiecz. II 2:;1).

J08

4J. H.

Pempowo

()'.V., :30':H mili, cif' f. i do I.

Św. .Jar/wiga z mor/elplll ko::icioła na l)f'ltWrj ręce.

Najlj,s: SIraLI. : ECCL ' l'AnOCHIALI PEIlJn\'IENIS.

lR53.

O. wnwl1. calkmdty, Likwidacja Bf'lo\Va (z odhitkami) na 10 tal. 7. d 1:} kwietBia 18:1{.

Akta jliccz. 11, 1H:!.

45. -1(i.

Pniewy

Ow., X!31 mm, do r. i do I.

Św. \Vawrzyniec w stl"rjt, (1Iakolla z jI:1llUą \V IH'awpj z lpwiU\ opartą na kracie.

Napis: SIGILLU;\l LCCLESIAE PAHOCIIlALlS l P:\fIE\\'Y.

o. \Vewu. niema. List k,s. 1\1I0liI1skiego 7 d. U. Kwil'lnia 18:>;3 z odrlJW,aIILl. - Akt,l piecz. II, ;,1.

17. iN.

Po nie c

Ol,,'., :j 111111, do f. i (k I.

:\Ialka Boska z DzieciątkieIII .Jezu:,: na TIl'I!'WPI1l I'amieniu Napis: SJGJLL : ECCL I'AHOClIIALIS IN !'(JNIFC 1!153.

n. wewlI. niellla.

Li:,:t. proh. ks. FI'anciszka Stdal10wiczll z d. :2 !naja 1:-\.1:J i 2.l1l'ks z odhltkami. - Akt.a piecz. II, li!;. 70. Zalllu\\ipnip piecz<;ci l't'Zf'Z ks. FI'allcis'zka. Stp/'a.nowicza z dnia 7 111<11'('11. l:-\J:! z zapiską konsystorza o posłaniu (k1 l'ollipea tłokÓw, spn('ząclzonych przez Udowa. - Akta piecz. II, 31.

Prochy

Pieczęć kDŚC. ze św. ;\Iikolajpm trzYlllh\cym pa.stoł'al \V pnt\\'('.i miasto lewPj ręce. wykonał grawer Eitig z Poznania. \\'yobl'ażcnie to \VhHlzn Duchowna nie 'przyjęła i poleciła nadesłać pieczęć, któł'ą lle

J09

It,,,, zeszlifował i na nowo 0l11'0hił. f)on{)si o t'm Konsystorz d. 11 paździeł'l1ika lb:J:1 kOllll'lldarzowi w Pr.Jchach l,s. Radkl' HI II. O,lbit.." tej Joo\\ej pieczęci, jak i pif'częci do far'bId, Qi któroj 7amówipuic ks. Had.

kI' w li!,;cif' z cI. 'Z(i \\Tzf'śnh l);i pmsi, niema przy ['bIllach. - Akt:1 pif'cz. II, 101.H). Jest natomiast niewyraźna odbitka uieprawidłowe,i pic'c.zęci Eitiga.

4!J. 50.

Ptaszkowo

Ow., 30 t :1:i mm. do f. i do l.

Św. apost Piotr i P3.weł w całej 'postaci.

Xapi.s: SIGILL . ECCL

PAIWClI : IN PTASZI\.O\\"O 1853.

O. wewn. niema.

Pismo ks. Zil'ntkif'\drza z Poznania z d. 5 września 18:14 i z .1.

12 stycznia 18;,};) wraz z anksami (odbitki). - Akta piecz. II, 2W 217.

82. 283.

:11. :J2. Rawicz Ow., 2!J/32 mm, (]{) f. rło l.

Św. Antoni.

Napis:

SIGILLP:\I f'CCLESIAE RAVICENSIS.

O. wewn. niema.

Pisma komend. k. (;ertig'J z d. 18 lute:.(",) i 27 /lJ.u'Ca lKJ7 i [10kwituwauif' Bd'O)wa lIa 10 tal. Z d, 30 marca 1857. - .\kta pi.'cz. Tł, 3iR 3jO,

53. 7d,.

Rogaszyce

Ow., 29/3:; mm, rio f. i do l.

Św. Bartłomipj " całf' j r ostaci.

Napis: SIGIl.L : ECCL PAROCIlL\LlS IN HOI;ASZYCE.

1853.

O. \\cwu. zupełny.

Mimv życzpnia kOl1lendarza ks. Świrll'rskit'go, a:hv pie"zci(' "ykonał rytownik Dmochowski. Konsystorz dał .i:> Bdow{)\vi 'oN I'oh(,tę. Pisma ks. Świderskirgo z d. 6 czerwCa 18;-)3 i 2.!J \\'I'zef).ia 18)i. - Akta piecz. II, 85. 250.

55. ;'6.

Ryczyw6ł

Ow:. 29/35 mm, do f. i do I.

Sw. Mikoła.i w całej pustaci.

api,s: SIGILL : ECCL : PAROCH: IN RYCZY\VÓŁ (kwiatuszl'k) 1853.

O. wewn_ niema.

Pil,;llIa k.., \\'. POpliIlskil'go z d. 2 kwietnia lR3 i 8 ma.ia 18i.

pstatnie z odhitokallli pieczęci: podana jest cella llelowa (tO taL). - Akta piecz. II, 58. 20.5. ,

57. :łR.

Rydzyna

Ow., :-10/34 mm. do f. i do l.

Sw. Stanisław wskrzeszający Piotrowina.

Napis: SIGłLL : ECCL

PAROCH : RYDZYNENSIS.

1853.

O. wewll. zupełny.

Pismo dozoru ko,c. w R.vdzynie z d. 1:) ma.ia 185.1. 7. :1lll'k,;em z odb. (b. podania aut{)ra). - Akta .piecz. II, on, 210.

)!I.

Siedlec

Ow., 27'32 mm; do f.

Sw. Stani3ław w stroju pontyfika Inym.

al' iw

IGILL, ,.,CCL. PAROCH IX SIEDLEC.

1853.

O. wewn nieIIlH.

Pismo ks. komend. Łobmlzkieg'o z cI. 7 marca 18:Ji bez plJdallia :1UtOł'[I. Pieczr:{ dr) Jaku jł'st rohotv Dmochowskiego. - .\kta pircz.

n, 179.

60. 61. S i e m i a n j c e Sw. Idzi z otwartą książką; po jego pra'\\"e.l ł2.nw po Je\\ (.j illsignifl biskupie. NaJpi,s: SIGlLL : F.CCL : PAROCH : Ali S : AEGIUII'\I I SIE\IL\:\:ICE.

O. wewn. zupełny.

Pi:mlO plebana ks. l(ośmidra z d. 29 kwietllia 1S:-Ji }JPz }JOda IIi <1 autora. - Akta pieez. II, 20.3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry