KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Pieczęci'e parafjaln9. ryte przez Bełowa, odznaczaję, się sumiennę, i dokładnę, robotą.. 'limo wezw.ania Arcyhiskupa, hy pieczęcie hyły ozdohne, nie zamawiano niestety takich. \Vidocznie unikano większych kosztów. W jednym tylko wypaJktl sporzę,dził Below ozdobniejszę, pieczęć parafjalnę, i to dła kościola w Wałkowie. którego proboszczem hył koS. Józef Frasunkicwicz, miłośnik sztuk pięknych i bibljofil. W polu tej pieczęd umieścił Below nawet swój monogram FB, czego nie uczynił przy ryciu okazałveh i artystyoznych pieczęci arcyhiskupich a8). Wszystkim pieczęciom parafjalnym Belowa współne sę, pewne właściwości i cechy. Napis zaczyna się zawsze Ha lewej stronie u dołu i hiegnie w kierunku wskazówki zegarka ku prawej. Wolne miejsce między poczę,tkiem a końcem napisu (w środku, u dołu) wypełnił Below bę,dź datę, rocznę, zamówienia pieczęci, hę,dź gwiazdkę,. O umieszczeniu daty Ha pieczęci niema coprawda mowy w I'()Zporzę,dzeniu arcybiskupiem ani konsystorskie m z r. 1852, lecz nie dawał jej nasz pieczętarz, podohnie jak i Dmochowski, na własnę, odpowiedzialność. Ohaj mieli pod tym względem jakieś ustne dyrektywy Konsystorza, który znów opierał się na piśmie arcyhiskupa Przyłuskiego z roku 1846, w które m tenże zaleca wyrycie na pieczęci roku jej sprawienia 57). Podkreślenie tej właśnie daty na ,pieczęci wydaje się dosyć dziwne wobec tego, że fakt zmiany pieczęci nie jest znów tak doniosłem wydarzeniem w życiu parafji, żehy godne hyło uwiecznienia. Tak jak bardzo chętnie widzielihyśmy datę rOCZłIę, na pieczęci średniowiecznej, kiedy ta ostatnia zupelnie inną rolę odgrywała, tak razi ona na pieczęci nowoc<,j oilpowiadającą Nadesłania odÓsku pieczęci nowospOl'ządzone.i zastrzega sobie Kons. czasu sweg{). - Najwięcej duchownych użylo w tym względzie rytownika p. Bellów na wrocławskiej ulicy, klm"ego się tym końcem tpoleca. Poz. d. 8/3 64.

podp. nieczyt. Akta piecz. II, 360.

58) Zob, o,pis tej pieczęci \\ dziale A pod Wałkowo 57) Zob. notę 49.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry