F. \V. BF.LO\V, PIECZĘTARZ I MEDALIER POZNANSKIezają żadnych w\ltpliwości co do tego, że pieczęcie wyszły z jego pracowni. RÓżnią się bowiem znacznie od prac jego \'I;spółzawodnika Dmochowskiego i posiadają wszystkie cechy tyci} piel'zęd, których autorstwo sam Below względnie zamawiający wyraźnie zaświadczyli. Arcybiskup Przyłuski wrócił do swego rozpDrządzenia z l'{)ku lR5? jeszcze po jedenastu latach. \\T r. 1863 przypomniał je KOllsystorzowi Poznailskiemu, przyczem polecH na wykonawcę piel'zęei już tylko samego Belowa .,jako ze wszech miar zdatnego \\" swej sztuce" 54). Kiedy zaś Konsystorz w r. 1864 zauważył, że piel'zęć kościoła parafja.lnego w Zakrzewie nie odpowiada wymaganiom estet'cznym, naszego Artystę do wyrycia nowej wskazał 5;;). Pracownia Helowa cieszyła się z.atem bodaj aż do końca swego istnienia względami władz duC'hownych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

M) 'Vzywam uprzeJmI(' Prze.świetny Konsystorz Jenrl"nJny. ahy rrzy odbif'raniu listów lub świadectw urz.ęd{)wych duchmvipil.'itwa ]Jod. J'Zędnem Z\vracać zechciał troskliwie swoją uwagę na pier:zęck kobcie]ne, a dostrzeg'łszy niestósowne, gdyż niektÓre prawie w karykaturz!' Wyslhlwiają :;'więtycb Pańs'kich, zaleoił wlaściwerr'l1 rządc; kościoła, aby nową pieczęć na koszt kassy kościelnej przez rytownika Uplowa w Poznaniu, ktÓry ze wszech miar zdatny jest w swrj sztuce 7.robić kazał.

Poznań nnia 5 marCa 1863.

Arcybiskup Gnieźnieński i Poznańsld X. Przyluski

Pan I\:ol'tak zechce na powyższe rozporządzenie zwrócić uwagę, skoroby sp;Jstrzpgł na jakim piśmie niestóso\Vl1ą lU1b mocno zużytą pieczęć. Tymczasem ad acta.

P. d. 9/3 63.

podp. nieczytelny. Akta piecz. II, 357.

55) Do JX Szuberta Pleb. w Zakrzewie.

Rons. prze.konawszy się o nief{)remności pi('częci kościola t,lmecznrgo zwraca JXdzu niniejszem uwagę na to, iż wYlIadnłoby dać sporządzić nową w mniejszej f{)rmie i estetycznym wymaganiom wię

S.

2g7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry