KRONIKA MIASTA POZNANIAnie zarzd7eniu zebrało się w aktach Konsy<;torz.a sporo odbitek, które pozwalaj na częściowe chociaż zestawienie prae Belowa. Nie wszystkie jednak paraf je przysłały odbitki. Znane mi s oryginaJne tłoki, sporzdzone przez naszego grawera, których odbitek w aktach nie znalazlem. Inni znów księża ohiecywali po.sł.aC: odbitki tłoków, u Belowa. jak sami piszą do Konsystorza, zamówionyeh, lecz ohietniry nie dotrzymali. Autorstwo Belowa stwierdzić mDglem przy pieczęciach 49 pa,rafij Archidiece'zjl PDznańskiej. \\1 raportach księży niezawsze podany jest Below jako wykonawca tłoków, załczone wszakże odbitki nie rlopusz

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

tamtejszeg{) d!'kanatu, ażl',]}y .pieczęć lub picczęcie na koszt kas kolicielnych, l'lb g-tlzie'by takowe nie posiadały na. to fundusz!' na swój \\"łalsny koszt, i to najdalej za dwa miesiące sprawić ka'zali. To zaA /Hly się stanie" winien będzie każdy Rządzca para.fji po jednym dobrze wybitym odcisku każdf'j pieczęci tu nadesłać, starą zaś odłożoną pieczęć zachować w skara1cu k{)ścielnym i przestrzegać tego, aby żadnego z nią nie zrobi{)no nadużycia. Pragnąc zarazem, aby r..,godnie z życzeniem Kajprzpw. Arcypasterza nowe te pieczęci ile moiŻności ozdobnie i trwale wyroobiono zoostały, radzić możemy Rządzcom parafii, a'by nie powiCl'zali t.ej robnty rytownikom po miasteczkach, którzy poRpolicie sztuki rytnwania nie dobrze znają, ale porozumieli się w tym względzie z rytownikil'ffi Belowem łub Dmochowskim tu w Pmmaniu, którzy przy nastręcz,onej im t.ym sposobem pracy sklonni napewno będą do za:przestania na skroInllf'm wynagrorlzeniu. Gzieby.przeciC'ż albo odleglość od Pozllania, albn innI' okolicznoiici utrudniały takowe pOJ'mmmienia, skłnnnym będzil' Knnsystoł'Z, na żądanie TIządzcy parafii zatrudnić tym ohstalulIldf'JII którcg{) ZI' swych subalternów. Przytem zwracamy j('szczc uwagę duch{)wnyeh, aby !Hl pil'C.zę.

eiach swych kościołów nic kładU jak tn gdzieindzie się h'a fil\. IWzwiska dekanatu. ale aby ,okólny napis obejmował .ł.yllw ,;lwa: Rigillum Eccl('sii1e Parochialis in N. Na pieczęcia,ch Za (lpkanatu, g(lzi!' takowe sprawione być będą musiały, należy oprócz godla czysto rl'ligijnegn, umieścić tylko napis: Sigillum Decanatus N. Doniesienia o obosłaniu po dekanacie niniejszego okólnika wraz z podpisami intere-sowanych w rzeczy, 00 którą chodzi, duchownych Gczekiwać będzie Konsystorz za s.ze:ść tygodni.

P{)znaii dnia 7 grudnia 1852.

Akta piecz. II, 1-6 (brulj{)n rozporządzenia Kcnsytorza Poznań.

skiego na marginesie rozporządzenia arcybisku:piego).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry