KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

niem imatrykulD\\'allym. Zachowała się jego legitymaeja w'zIliowska z semestru zimowego 1882.-1883, pDrlpi:-:ana przrz AIItOIl i ego VOII Wernera, zIJanego hatalisty i glon'fikatora Cesarstwa Niemif'ekieg'O, rlTel{tora Akademji 1). Zapisany na rzei!Ii,'. u('zył się rówllie7. malaJ'stwa na AkadrJl]ji '2). ,\Iniej zdolny

---"JJ .1A-'" ... ,

1 ...

.tf:

.' .. J « .

...

. -"';:.. -,=.t.

.,.. ...

Stefan Jakób Below (fotograf ja z lat rlziewięćdziesiątych - włwm. p. st. Belowa)

jPgo przyjacielt., - o tlencie Zmarłego przpkonają ię ",kl'ótcP wszy;('y, ponieważ, .iak się dowil'działem, chce I'odzina w.'izystkie jec' al' eydzipła, wła"lI[l I'ęką \\ yknl':l11t'. wystawić lIa widok )Jnhliczny. ipcll zit'mi:l. ktÓl'ą tak kochał. hędzic mu It'kką, nicc.h spoczywa w spokoju. R. i ]J. .INlelJ z prz:vjal'iÓI. Ol) \\' po'!iadalliu p. Stanisława Belowa.

2) Stdnll llplow \\''kollal kilka obł'azów tt'eści rpligijnpj dla kościołÓw wielkopolskidl. \V zhi(}!'ze pamiąt-:)k p. Stan. Hclowa 7l1ajduje się .jptll'1I nhmz ol<'jny (glowa Apostoła?) Ol'aZ kiłkalla.8eie ryf<ulIków, luźllo i w ,>zkicoWlliłHl,od swego ojca" pa którym później objął warsztat, wykonywa! liczne prare pieczętarskie, pOpraWIH' zresztą, dla władz kościelnych, uł'Zdów parafjalnych i osóh prnvatnyeh. Zak'aLl swój reklamowa' jaka "jedyny poisko-katolicki" \V PaZlIauiu 3). Jest autorem jednej plakiety portretmvej i jednego medal u, który wykonał wspólnie z Władyslawem l\rarcinkowskim ). Stefana Belowa pomieszał Forrpr, autor sześriDtomoweg'o slown ika mcdaljerów, piecztarzy i rytowników, z Fryderykiem \Vilhelmem, prz)'pisując mu autorstwo medalu Kopernika Z". lR73 ;;). Z dzieła FOlTera Pl'zPszPllł hląd ten do innyrh puhlikacyj Ij). PowtÓrzył go również dr. MarjaIl Gumaw.ski, który razciągnął ponadto autorstwo reszty medali Fryderyka \Vilhelma na syna Stefaua 1'7). n. 1f; października 1888 zawarł Stefan Belo\\' w km;ci'.'Je famym i kolegjarkim św. Marji Magdaleuy w Poznaniu związel, malżeilski z \Valerją Magdalellą Tokarską, córką wJaśril'iela ziemskiego Józefa i Teofili z I(iiiilskich, urodwną d. 2;) maja 18/i0 r. w "-ygodzie na PDmorzu (pow. kościrski). Stefan Below zeszedł z tego świata w sile wieku d. 7 lutego 19m r. w Poznaniu; w trzynaśde lat później umarła także w Poznaniu d. 20 grudnia 1916 r. jega żona \Valerja. Pan Stanisław Belaw z !-'czuania jest jego jedynym synem. Jadwiga Teresa Below, córka Fryderyka Wilhelma, a siostra Stefana, ujrz.ala światła dziennie w Poznaniu d. 3 paździer

3) Ulotka reklamowa w pos. p. Stan. Belowa.

ł-) Nieliczne znane mi prace pie<:zętarskie i medaljerskic Stefana Belowa opisuję w Dodatku. 05) F{)rrer L.: Biogl'aphlca] dicti{)nary of medamsts etc. Vot. l.

London HJ04, str. 16U, taką daje o Stefanie Belowie wiau.omo:5ć: Be'o\\' Stephan (Germ.) Contelltporary Die-sinker. There i,s a medal ud' CoperIlicus, by him, struck in lH93 (sic!), on the fourth Centenary of the g"l'cat nstl'unomer; alsv another Oif Dr. Karol 1\:larcinkowski 1800-18113 of Posen. 4) Thiemo-Becker Lexikon bildendeIj IKiln,s'uer etc., Leipzig, 10m III, str. 277.

7) Gumowski, dr. l\Ial'jan: Ipd<lI.iOlly Koijciuszkowskie. \ViadOlllośri numizmatyrzno-archeologiczne. Huk 1918, ,st... I:!O, 11. (jl. Tt'nżt': \ll'dale Ilolskie. \Varsz<lwa Hl2:i, str. 153-]31"

28fJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry