WALKA Z ŹEBRACTWEMfHniRlli 1Ili,ce i świą,tyuie. PróC'z tego uboga i prl1IŻuiacka szlaci1ta. oiadaIa w Poznaniu i .pou,ezas zjazd(nv obywatelskich ja.łrlll!żlIY h'oine gwałtem lie'llla,t wymuza:ła la llla.jętlliejz('m (pbywatelI;twie, :t potem natychmiast bieg'la trwonić je w z,yuko'Vlli,wh.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.03.31 R.4 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

N,t,pływowi żel)'raków wszelkiego rodzaju, wieku i pici sprzyjała te'Ż litość ohywa,teli pO'znailskich, którzy CZ(),tokroć po kil1\.:t tysięcy złotych na. pogrzeha,c.h swoi,ch rozda \\;ać zale{'ali, tndzil'Ż <1obroczynnoHć zakonników i z,a.konnic, zaopatrnjących codziellln w pokann ki'lkaet żehrak(/w. Pomip.o(!:zy żehrakami hyło wiehl wł<'Jezęg"<'Jw, kt<'J,rzy pod POZOI'I'III żdn'anin' kr:Hlli i POpl'flliali rlt'żlw wys,t<:pki. Dopi'ero tak zwana. "Koll1i'Rj:1 dohrego porzą<1 ku" w roku t 77!), widząc, jak wielk:e niepr'zyzwoitoci i zdro1żn(llś<,i ,{lziałT f;i(: z przyczyny iehrak.hv wł()"czącyclr się thllll:ulIi' po ulicaeh i (loma('h, wzi<)ła 1o('h w "kluby'" jak czytamy \\ st:LTycn aktach, a mianowi.'i'e wyrbł:!. na,st<:pnjl'c(, l'OZP01"zą<1zenie':

ŻpJ)J'a('y, dziady i ha,} 'y, po lIlieH('ip i 'Przpdrn:e;;eiach tlllająey i.!. powinni 0<111.'1:<1 o kal,pdwie ,.;woim lllh lIiezll'.llności (10 praey, mipć oli (loktol'óW poznail,skich zawiad..zpnie; takoweg'o z.aś Iliemającyeh. a. lI'() pracy zdatllyeh, zale(':uw .1<'Kt ins'tygtltorow: ,e:hwytać, zhiory znalt'ziolI(' prz' Ilidl przywłaz(':zae, mL ratll'zu przez nied'z,j'el 4 t:rzyma('" .10 roboty publiezlle.1 lIżywa(', w karAł'y pią.tpk 50 rÓ,zg wyliczać. pot,e,m og"olić i z ra.tllza wy 1)11 Hf'i'(' . (I wllwz!)g-iU'h 'I.a'H 1'00:-;t:wowiła KOIllj,:-\jl jak lIa,s,t.f),pnjP: W pxekncji wj,e\oraokj,rh praw, miaf;tom chwyTanie lndzi zhieg'ły(.tI i tnlaez,y lIaka,zllj,ą(ych, przykazano jPst g-ospo(la"'1.0111, tak Chl'7dwij,liUom j"tko j Żydom, lIi<, }l'rzyjlllow:l(' w <1tJlJII swoil('h t'Uł:l'<zy, włilezg'iJw" aiŻ'hy wprz,(Hl pl'zez 1'1'1'zy(hmt.a i Wi('!'prJPzy{!:pnt.:t p xam.ir 10 W:III i hyli. a to )Iod kar,! !lIIO g-J"zywi('1t i odpowiP11zią za pI'ZP(''lIOW:IIH'.gO \\ {IO'lllll hez .1onilfJ\'iienia magis,trat.ow:. :Magi,.;trat 'zaś po{l{)irzanpg'o t.\llac'za przytrzy;ma.ć i panu jego <lonie('. powinien, ktÓJT koszt za: wikt joego i d:oni-e:Hieni,(' ł(lżtmT. powl'(lCi(' jeHt ohowiązany. A gd,yhy niecl1<'i:\.l, wt('.lT ])]'z.trzym:lIlY O(lrohi (. lila na ]Jllbl:ezncj jakiej ushul'ze. W !'Oku 17tj,(j zakazał magistrat dziadOlll i ba.l)Olll żphrn(' po tlomadl :i: wałt;sa,(' Kit; )10 nlie,ach. a spisawszy wszyt.ki('.h żphra

KRONIKA MIAS'I'A POŻ:-JANIAkÓw i włÓczęgÓw, obcych z mia'stai wyoalił, swoich J1oumieszzał w szp:tala-rll, zdrowym jednak i do pra<ey zdatnym, Lrolly kaz:łl zgoli'" i do rt1lboty w mie:5(':e używa.ć.Z" za:5 dochody J5zpi.f.alÓw miejscowych nie były d'O'stat:eczne .na utrzyma.nip umieszezolI} CJl w ni.ch IIbog'ieh. prz,eto dozwolił ma,g'ii:\tra.t. ,.aby w pewne dni tygodnia (lwóCh ludzi z puszką zamkniętą jlallllużnę, rhollząc ocl oomu do d.omu, dla szpitala zbieraH."

[Dokończenie nastąpi).

KHONIK_\ l\HESn;C'Zl"o.\.

:lifal'zrc 1 f':?6).

15. l\Iinitf'1' skal'lm .Jf'rzy Zdzif'l'h\J\ski w POZII:lllioJl. Konf"rem'jc z pl7.p<1tawidrlamj fer gopodarczych. Dnia 26. lutego 19::?6 o g"oollzinie 13.40 lJ:lstąpila ciężka ckspluzja zbiornika l';azowlli l\[jpj;.;kirj, która' spow.')!lowala powaillC straty w miecir, główIIle p:7ez wyllil'ir kutkjem deto.nal'ji lil'.zn)'rh 'l. h. Hurlowa lJowrp'o zbiornika dokonana hc:d'lip w lel'ir 1'10. - DII. i3. 111:11'1':1 1!)f; od'l,'ło it; l'OI'ZI1tJ walne I.rhr,llJ1ir TlJ\\'lIr'l.,\'.1w:l liło::;nikÓw lIis(orji w Poznaniu; Dr. .\llIlrzrj \Vojtkrm'kj :l'fl'l"Ow;11 o 1II:ltl'rj:II:I<'h do b iHg'l"afji Karola LilJPlt:1.

'/ 111'('111" \rYII,\WNWZE<:1Ifi II" i l' t I i :I t;1 I' II 7, II 'i II iii lIa. rok 1!::!{i. (". tr. II!)ł I " II t l' h (' W i "p l' l' h:l f I I i l' h p 'I.. t' i t t' l, l' i f t f fi r I' o : "d. \\':. 'l.I'dl 'l.t''l..\"t H 1.;1\\ ipraj:lI' HL i.: 'l:irtilla K.W" ,J>t'IIII'III' ':1' "I'hilt'lglrI'r in 1'01"11", Mallfl""a L:LIlI,prt:t .,B..itr,i.. /III' L,'I"'II !!'f'ł-łlil'hll' Kari LihpIt,,": Dr, Kllrla Liil"k ..D"I B:IIII'I' illl !,.dllid"'1I /(ollJan L\" 1!). .la]1I !I\I!Hh'rl": ))1'.' I1an:I' KIIII,I-.t'1I ..ZII'II 1'0l'n.." _\lItl'nthal-t ./lIliu:" lila "i lIli l i:tII -:l"()ottl,y"; III'. L.lt1Prwalllla "11",,,,:._ sidlt "1'1' ]loilli o l'hf'1I \','ri;ff,'n!lil'!III11g-l'lI ill dPII ./ahrl'lI 1!J1Sj:!ł-' oraz rpl'CII.l,.\r. :'11'1 n1llllN 1('11 'l.wr:l I' a III Y 'l.I'z"(lllI;! IIwag'f; I. ]10 w,Hlu hardzi' l"t'lIl1l'j hihljog"l'afji \\ d:lwlIidw hito:' l'wyd., dol "ZW'yl"i1 !'o \ "ok i Zal'hodnil'j i tolIlIk()\\ pobko lIil'llIil'd.i('h. Zł.. :i. lo j" hardzo "'l.I'7.!:"liwip. ż" lIra\\ il' 1(1\\ n'H'/PŚl\i,' oln "Jlat:;III hiJ,ljugTał"jl; \Yit'lko/,olki Dr. Ka7ill,it'na !\:lI'I.III'tn''l.\'I.:. i hihl.!o grafjf: hl'torYl"lllą Zil'lII Zal"hodnid. III'. I atl"I"lI\:lIll1a. lian' \\;11

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.03.31 R.4 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry