KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

można w naj\Vikszej linhie w zbiorze Archiwum Arehidieeczjalnego w Poznaniu. Zhiór ten, który \V swoim czas il' sam zetawiłem i zinwentaryzowalcm, zawiera 18 prac Belowa starszego, a 2 prace jeg'O syna.

I.

ż y c i Q rys. Fryderyk \Villlf'lm Rclow urodzi! si!,' dllia 13 marca 1h2 r.

w Rawiczu w VV if'lkop{)1 "'ce. Ojcic( jego Jan Fryder)"k lIlUSZkieter 3-eicj kompanji l-wszego hataljollu 18-ego pułku pruskiej piechoty linjowej, był protestantem, matka Joanna Kala1'z'łl<l Huic (Hue, Huye) p-Ochodł'iła z FraIlcji i była wyznania rzym.

sko - katolickiego. Chrzet otrzymał Fryderyk Wilhelm dnia 31 marca w kościele protestanckim Św. Trójcy w Rawiczu O).

Autentyeznych wiad(:mości o rodzieach Frydf'ryka \YilllPlma Bełowa posiadamy l'ardz'O mało. Niewierny, gdzi2 i kicdy się urodzili, tern mniej, jakie przeehodzili kołeje aż do osiectlellia się w Hawiczu 3). \Yedług tradyeji ro(lzinnej. mają('l'j wszcl

) Ietryki chrztu Fryd. \Vilh. BpjowC1 i jego rOdZI'IlstW'l poda ją nazwisko matki w pisowni Iruie} Ituye alho TIu!'. Popl'a.\\ IIi!' nalci.ałohy je pisać inacze,i. mO'le IIouee, Joanna K'\la.ł'zyna Iruip-Hpl!J\\ umarła w Poznaniu d. :3 siel'pnia 1872 r. (zapiska \V książcr dl) nahożeilt\Va I{aroliny Błaszczyńskiej-Below). Zgonu nil' znalazł"Hl zapisanrgo \V księgach parafji farnej. ani świę.tomarciilski!'j. Xalrżalohy jl';;zczp za scpnIturą p:'zeszukać księgi parafji wojskO\\"(',i \\ Po,maniu. "'ohee od. lrp'łości mi!' isea megl() oheenrgo zamips,zkan ia nd Pozna n i:t i lira ku ClRsn muszę poszukiwania te orlłoż'ć do sposolmiejsz!'.i eh\\ iii.

P. Stanisław Bplow poosiada piękw\ dużą fotografję ,/m'l\llY Ka tL.rzyny II uip-Below z ostatnich lat życia. 3) Koilcowka nazwiska "ow" wskazuje na jego slowiarh;ki<' pod](] dzrllie. T\azwisko należy do pospolitszych \\- BraIH]p.n!JUł'gji i PmIlOł"ZU ]}l'uskiem, krajach niegdyś przez ludność "lowiailską 7arnie"'zk1Jlyrh.

Istnieją taIci.p stare redziny S'zlacheclie teg'o naz\vislm. Dostarczyły one arm.ii pruskiej pałego szerpgu znakomitych OfiCPł'Ó\\'. l{ilku genprałów von Helowodegrało w historji wojskowości pl'uskil',j wybitną rolę. Z rodziną sdachecką 'on Below nir ma.ją nasi Belowowip prócz lJazwiska Gczywiścic lliczeo wspólnee:o O rodzinie Joanny Katarzyny IIuic nie nwg'ę ahso.lutni uiezego powiedzieć.

Ide cechy prawc1opodobieńt\V,a, urodził się Jan Fryderyk Below w Frankfurcie ]l 'Odn}, \V7iął udział \V kampauji przeciwko Napoleonowi i pozo'::itał po jej ukOl'Iczeniu jeszcze czas jakIś we I<'rancji, należąc do \vojska okupac'jnego, które dopiero w k011ru 1'. 1818 do kraju wróciło. Podezas pohytu we Francji poznał i poślubił Joannę Katarzynę IIuie. W Rawiczu urodziło się małżonkom Bf'lowom czworo dzieci, trzech synów i córka jedynaczIm. Najstarszem dz!eckiem byl Fryderyk Wilhelm; drugieIn

....

...

.łj

..

....

-ł ,

.,

..,

:r- .

. ' '.

"ą 'i .

.'

',I

,.;t

'

.,

...........

,;

;..

......- -J

.

.,." ... ....

.'

""

'l'

FrydeQ k \Vilhehn Below porU'et olcjny (281 mm wysoki, 236 mm s'zcroki) z lat młO!llszych, własllof;ć II. Stanisława Helowa w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry