I<RONIKA MIASTA POZNANIAtylko wiadomości, poczęści hłędne luh mylne, rozproszone :-:ą po puhlikacjach numizmatycznyeh, w spisach i katalog-adI medali, w gazetach i czasopismaeh. Notatki te. trudne (10 o(!:-'zukania l , należało dawno. już zebrać, poprawić i uzupełnić. Jcżeli który z artystów wi'elkopolskich, to właśnie Deiow sohic zaslużył, by trwać w pamięci Rodaków. Był nietylko artysh}, hyl także wielkim patrjotą polskim.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

Zdawaćhv się mogło, że napisani£' żyeiorysu Belowa pójdzie dość łatwo i nie natrafi na większe przeszkody. \\ zak od śmierci art'sty \v r. 189f1 minęło zaledwie lat czterdzieści. Napewno, tak mniemałem, znajdą się dokumenty i papicry oohiste, które umożliwią skrr,ślenie wyczerpującej biografji. Lecz nadzieje zawiodły. Duży plik aktów, jaki posiadal:a w spuściźnie po ojcu panna Jadwiga Below i który znany był. calcinu szeregowi żyjąeych jeszcze o.sóh, zaginął gdzieś po zgonie eórki. Być może, że nie zniszczał, że ktoś narazie niewiadomy trzyrnie go w ukryciu. \Vszelkie moje starania, zmierzająe(! (10 mIszukania i wykorzystania tych papierów do niniejszej biografji, spełzły jednak na niczem. Rodzina. luh ra,ezej jed'ny potomek naszego medaljera po mieczu, pan Stanislaw Below z Poznania, przechowuje kiJka zaledwie aktów, którp dotyczą jego dziada. Za udostępnienie mi tych papierów. jak i za inną cenną hanłzo pomoc, dziękuję mu na tern miejseu jak najscrderznicj.

Z instytucyj archiwalnych i bihljoteczny<'h t'lko .\n'hiwum Państwowe w POZłuwiu dostarcz'ło nieco matrrjal(hv hiog'raficwrch. \V aktach poznańskiego Prezydjulll Polieji. przedwwywallych ohecnie w temże Arehiwum, znaleziono howielll fascykulik, który odnosi się wyłącznie do osoby Fryderyka Wilhclma Belowa i do jego udziału w pracy konspiratol'skiPj lut 1863 i 1R64. Aczkolwiek fascykuł ten lIie wyczerpuje calcj działalności patJ'jotycznej naszego Artysty w owych pamiętIl'eh latach, jest. on niezwykle cenny ze względu nla to, że stwierdza urzędowo jego udział w pracach Komitetu Narodowego ,\< Poznaniu i że dajf' cały SZef'eg detali z tej właśnie działainości. Korzystać mogłem jeszcze z dwóch tomów aktów L\rchiwum Ardli:cłiecezjalnego w Poznaniu. M'aterjałów do życiorysu jednak

(j4tc (lwa okazałe tomy nie z.a,wierały; odn{J.szą się one jedynie do IU'a(' za wodo\\ yeh i artystycznych Relowa, poc1,olmie jak "Akta medalu Kopernika", będące w posiadaniu Poznańskiego Towarzy:-:twa Pl'zyjaciół Nauk. Dla eelów niniejszej hiografji trzeha było w;talł( pewną ilość dat urodzin. ślubu i śmierci. O ile wchoziły w J:a,chuhę l.:atolickie paraf.ie poznaiiskie, przeprowadziłem oS{Jbiśeic pozukiwania, 1Iwimlczone zazwyczaj powDClze!liem. Zapbki natomiast k:-:iąg parafjalnego urzędu prote,stanckiego w Rawi!'zu przejrzal i w\'notował, co hyło potrzebne, tamtejszy pastor pali tudf'nt. Literatul'f.\ lIumizmatyn:ną, ('zy inną, w której mowa jest () Belowach, miałelll zapewne w calośei przed sobą. Nie jet ona zrcsztą zb.t ohfita. vVażnie.ize puhlikacje i ar tv kuły casopbm podaję \\" \\Tkazip źródeł, inlle cytuję w przypbkach. Nie zani('dhalem wreszcie si<;,!mąć 11o źródła, jaldf'ill są wspmllnienia osÓb, które znaly FI'Tderyka vVilhelma Bc,lowa i jego dziŁwi, Stefa na i Jadwigę, in pcrsona. Jakkolwiek wspomnienia te uległ' po tylu latach. które lllinr;ły 0(1 śmiel'cj SZ('ZPgól nie FrF!el'yka vVilhehua, pewnym zmianom i zni?kszta!c'('Iliom, zawierają one jednak niejeden ciekawy i prawdziwy szczegół i niejedno trafne spostrzeżenie. Z osób, które łaskawe h'ły dostal'Cz'ć mi swych wspomnień, wymienię tylko ś. p. Lmlwika FraIlkiewicza, znanego poznail!-'kiego kolekcjonera. ś. p. pannę Annę Przybvłowską, nauczycielkę poznallską, prn'jaciółI\ę I'odziny Belowów, oraz żyjących jeszcze panów vYłall sława :\lal'cinkowskiego, nestora artystów - rzeźbiarzy wielkopoI3kieh.

i wspomnianego już Stamława Belowa, włJuka Fryderyka \Vilhelma, a syna Stefana, również, jak {Jjciec, artysty-grawera. Dzieła pracowitych rąk Fryderyka \Vilhelma i Stefana Belowów, jakto medale, plakiety, pieczęcie, rzeźby w drzewi(', kości słoniowej, metalu, znajdują się \v wielu zbiorach i (lomal'll vVielkopolski. Komplety medali posiadają m. in. l\1uzelllll im. Mielżyńskidl w p{Jznaniu l znani zbiuacl'e POZUaIlscy pallowi I\:arol Ramlziora: i Franciszek Zygarłowski oraz podpisany. Tłoki zaś pieczętne, wyszłe z pracowni obydwóch Belowów, znaleść

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry