KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ROCZNIK XIV

N U M E R 3.

Ks. E (1 m u n d 1\1 a j k o w ski.

FHYDEHYI{ WILHELM BELO\,V PJECZf:TAHZ I MEDAL.JER POZNAŃSKI, PATHJOL\ POLSKI (1822-1895).

Uboga IlaOgÓ! w t:alenty arty'Styczne \Vielkopolska wydała w 19-tem 5tuleriu jelhlf'go tylko wybitniejszego medaljHa. Był dm F r y li e ryk \V i l II e l 111 n e lo w, znakomity I") townik i pieczętarz, autor nielicznych, choć poprawnyrh i udatnych, prac medaljerskich. Nazwisko Bclowa, ani jego dzia,lalność arty:-:tyczua. nie "'ą dziś znane szen:zemu spoleczeństwu. Poszedł Od w zupcłm,t nicpamięć; r{)śnicroś wiedzą o nim bodaj tylko zbieracze - numizmatycy i milośnicy sztuki medaljel'skiej, którzy niekiedy spotkają się z jego akuratnomi rohotami i którym z tCgo powodu przYllajmniej na'zwisko Belowa uie jest ol)('e. Lccz i oni nip moglU)\, dostarczyć wiadomośd o życiu i dziele artysty. Bi{)graf ja howieIYI Belowa nie jest dotyehczas oglm:zona. jak również nic i:-:tnipjc kompletnc zestawienie prac medaljprskich i pic!"zętan:kieh, ldórc wyszły z pod jego uiestrudzonej ręki 1). SluH'l'

1) \V Polskim 810\\ niku Divgl'aficznym (tOIlI I. str. 407-101'i) (,lllo silem coprawda krótki życiorys Fryderyka \Vilh. Helowa I Jego rlJ:ieci Stpfana i Jadwigi. Pl'zycz;pwk ten, oparty na tych samych 7ródlach. co i niniejsza praca. nie jest wszakże wolny od blędów i nieścisiości. .\ s-talo sję to zupełnie brz mej winy. Redakcja P. Słowno BioT. uważała bowiem za stosowne skrócić mój i tak już do minimUłłl zrcdukolwany przyczynek i nip uwzglr;dnila żadnpj z posianych Ollwrotw\ pocztą poprawek. horekta nade.szla, jak mi donoj';i Redakcja kartkq z dnia 28 października 1933, z win} poczty (kmkow,>kiej'?) w spu£nionym terminie.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry