Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Chl'zanow,skicgo ,,\Vielkopolanie }Jrzes.trzea.iq", H. III.; Bis "Dips irac" T. Z, Kasserna", nr, lii! z 14. III.; Allana Kos.!{o "Freski" - Szymona Pigwy", nr. 72 z 2G. III.; T. :\Iate,iki "Rozwój t,'atrow IU(lowych w \Vielkopolsc(" nr, 7:\ z 27. III.; A. Szypc-r.skiego ,,\Viclkopolanie w dawnym KI'akowip", ni', 74 z . III.; d!'. Z, GI'ota "Dwaj zasłużf'ni Polacy" (\łałachowski i gen, Taczanowski), nr. 87 z 12. IV,; lV\, \Vichel'kiewiczowej "Z dawnych dni Poznania, Cienil' Hatusza", III'. 87 z 12. l V.; Apolonjusza Basiils,kiego "Mój wywiad z Pawłi1Il Strzeleckim w 13ihljG'tece Haczyń:'Jkich", nr. 87 z 12, IV.; (h'. \V. Dalbora "Dekol'acjl' opcI'OWP Zyg. 8zpingicra", nr. 87 z lt, IV.; 1\1arji \Vichpl'kif'wic7.QwPj "Z dawnych dni l'ozmmia -Pałac książąt .1 a:blon0wskich" nr, 9: z 19. IV.; l\Iarji Wicherkiewiczowej "Dawnie,j na zjazdach i targach święto.iailskich", nr. 9R z 2(t IV,; anonima "Dzięki ofiarności społeczeilstwa zdołano nakat'mic w Poznaniu 32 tys, bezrobotnych", nr. 9 z. 2U. IV.; hna [(i\arskiego "Odkrywać ją tl'zeha ?", nr, 9S z 2.6, !V,; Janusza Teodora Dybow"kjego "Gdy Poznań byl lUlI'odO\\emi At"nami", 11/'. 1003 z 7. V,; Jerzl'go KoJlera "Czwa/'tki w Pałacu Dzi;tłyi}skich" nr, 102 z 1. V.; dr.

Zd'zi'sława Grota "Historyk dawnego Poznania", nr. 111 z 1.2. V.; (j, p.) "Związki Jana Ka!-;prowieza z Poznaniem", nr. 12U z 2:\ V.; (j ,p.) "Poloni:ki ku czci .Ja na Kasprowicza" nr, 121 z 24,

V.; Krys.tyny Young "P,JZnail w poszukiwaniu piospnki i bl'Pllnie uwłaczajce czci Poznanianf'k", III'. lt! z 4. VI.

,,1\ o w y 1( u l' i e 1''' m. i. zamieścił: Krystyny l\lęskówny ,,1'0(lania o jezioraeh w \Vielknpolsee", nr. 6;) z 18. III.: Ap. nasililSkiego "Poznań. i \Vilno w I'odoworlzie urr:ysłowym Mm'sz.

,J, Piłsudf>kil'go", nr, GG z HJ, III.; "flzą.l i samorząu" (ref. '\Tall'II t.ego 1\raehO\\skiego na JlIarfi!1t.. sic roz\\'. Rady :\łic.iskil'j w Poznaniu), nr, li9 z 2t, III.; Ap, Dr:,siilskiego ".lakób Jasiilski, naez, pow::;t w \Vilnie 1799 Po, znań- -\Vilno po rozbiorach", 111'. 71 z 2!', liT.; Zofji l{ieleel,icj ,.Mu, zpurn \1 i f'jsk i e w Poznaniu", nr. 7:3 z 27, III,; prez. m. l'oz:r.,nia E. \Vięckowskiego "Istota i znaczenie Targów", nr. 99 z 2R IV.: anonima "Ubój z ogłuszeniem" (nowy SiPosób bicia zwierąt. w !'zl'źni noznańs.kipj"), nr, 10G z z 6, V.; anonima ..Projekt re!Ulae.ii AI"i Marsz. Pilsll'l-;kicgo w Poznaniu", nr. 108 z 8. V.: Janusza Teodora Dybowskicgo , KI'onika miasta Poznflnia" nr.

109 z 9. V.; 'przemówienie radjoWP Prezy(lpnta :\'liaista ,,"t'\agroda literack:l m, Poznania.'. nr, 117 z 19. V,; "Ś. p. Stefan Glinil'ki - :'IJacz, I\:uratorjum Okr. Szkolnpgo Pazn." (wspomnjl'nil' pośmiertne), nr. 12: z 27. V.; dr. Edwarda 'Vol'onieekie'o "He wja got.yku w \\'jelkopolf'cP", ni'. l:!(j z :\0, V.: lIilal'pgo \Iajkow"kil".o ,,0 rnedaljl'ł''itwil' .Jana \\'ysockif'go", m'. 127 z :n. v,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry