KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

If'wski, nr. 125 z 15. III.; &nonima "Pogrzeb śp. ks. Rolewskiego". nr. 127 z 17. III.; anonima. "Po odroczeniu wy:borów do rady miejskiej Poznania", Ill'. 131 z 19. III,; \Vładyslawa :\Ial'cinkows'kiego "Trzeba znać II IlIyo;lowość o;poleczeń"twa wielkopolskiego" (z powodu Przybysz('wskiego), nr, n;{ z 20. III.; anonima "Po zgonie śp, ks, prał. Hoh'w"kiego i również anonima ,.Kowy l'pgulan1in porządku na tal'gach w Poznaniu", nr. I;JfJ z 21. III,; (,pt,) "Kaz,wy ulic. XVIII.

ITI. I\rauthofera", nr, 137 z 22.

I II.; (kl.) "Dom uczestnika powstania wiplk. na św. Rcchu", m, 1:37 z 22, III.; i\. l), "Ronta:ntsk wielkopol"ki" (wspomnienie o Hj, 1\1'ólikowskim); nI'. 137 z 22, III.; dr, Feliksa Pahoreekiego ,,\Yidkopolska i pierwsze "l:!"', nr. Hi1 z j, IV.; :lllonima "Zwol'nik" znów w Poznaniu", nr. 109 z 10. IV.; Adolfa Nowaezyi1skiego "Pan Slowacki lUL Piekarach" (II), Ill', 111 z 12. IV.; T;u"'uza Gryf-1\18szczyil,"kiego ,,0 zapomnianym I'ówieśniku Klemen..;a Janickieg'o" (O Stanisławie iger Chrościelskim), nr. 111 z 12. IV.; Ludwiki Hodziewiczowny "Chrześcijańska straż przy grobie i pogałi"ki kogu-t,'k", m. 111 z 12. IV.; (II', Z, Sitowskiego "Ba.rokowa opera na scenie poznatiskiej", nr. mo z 21-. IV.; Jana Mrozińskiego ,.ĆWiCI"Ć wieku 'przy palecie" (\Vystawa. zbiorowa Tadeusza \Valkowskiego w To\\', Przyj.

Nau,k), III'. 1IH z 26. IV.; (weL) "Z ;\Jiejskif'go I\omitetu Pomocy

Bezrobotnym", nr. 19G z 2H IV,; Bohdana \Va.:siutyński.>go "Placówki gospodDrczo dla ek!'pansji wieIkopolskiej", 111'. ZOli z 3, V.; (p. t.) "Co mówią nazwy ulic w Poznaniu. XX. FI. gen, UmilIskiego", nr. 206 z 3. V.; dJ'. J. St. ,,\VY'szła no'.va "Kronika", nr, 2HJ z G. V.; anonima "OzifOioj,szy Poznań pod lupą NienIca", nr. ZUi z 10. V.; Jana MrozilIskiego "Zakonspil'Owany tall'lIl." \Yystawa prac .fana S.pychalskiego w .,Salonie 35"), nI'. 2:!:! z 1;{. V; Mal'jana Miki "Zfi!';lużOlly Poznańezyk dr. Teofil 1\latccki" nr. 226 z 15. V.; (mz.) ".fubileuo;z HO-Ipcia prof. dl', Ludwika Ćwiklińskiego", nr. 230 z 17. V.; (pt.) "Co mówią nazwy ulic w Poznaniu. XXI. Ul. Sfnlsia", nr. 230 z 17. V.; anonima "T:u'gi Poznańskie i... Żydzi", nr, 23i z 20. V: dr. Nikodema Paj7llel'.. skiego "Przechadzka po ważnl'j wystawie" (PIaiStyki gotyckil',j), nr. 236 z 21. V.; Ił. E. "Pamic;1aj my o 'zasłużonych" (40-lecil> śmierci E. Scza.nipc.kiej), nr 2W z 24. V.; dr, Nikodenw PajzdC'l'skiego "Piękne obrazy na pięknej wys,tawie", nr, 2,1,4 z 2'7, V,; Adolfa NowaczYlislde'!w "Mf'cl'nas Choiński", nr. 252 z 31. V. "D z i p n n i k P o z n a i1 s k i" JII.

in. oglosił: dr. \V. Dalbom "Wy,.;tawa obrazów Karola Ladscha", nr. 52 z 3. III.; .f, Gufschego "HefJeksje" (Tydzil'li Pom. BCIZI'.:Jh.), nr. 53 z i. III.; III-. A, \Vojt,koWlskieg'O "N:dnmn,i I'pcenzenci prac p. \Yiclic7kj", nr. 53 z 4,. III.: T. Z. Kassl' 1'11 't ,Oies irae", JlI'. 57 z 8. II ł.: B,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry