KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

Od 2fi. IV. do 3. V. trwały w P.oZłlaniu XIV l\J'iędzynarodowe Ta,rgi, największe z dotychczasowych, przy dużej fl'C'kwelIcji W)Tstawców i zwiedz.ających. Pl'asa miejscowa poświęciła targom wiele uwagi. Na otwarl'ip targÓw przyh'Ii: wicepremjer I<\'\iatkowski i milI. Górecki. 2K IV. odhyło ,.;ię w :\ruzeum WiCilkopolskiem uroezyste otwarcie wystawy wielkopolskiej sztuki gotYl'kiej. 30. IV. odhył się 50-ty czwartek literw'ki Zw, Za,w. LiteratÓw Polskich w Palatu Działyilskkh. PrelP1kcję ,,0 l'alal'u I>zialyilskich" wygłosił dr, Rt. \Vasylpwski.

\\T pOl'zątkach maja hawił w Poznaniu prof. J. VeITier, generalny inspektor zahytków historyczll\Th \\ e Francji, WTgłaszajc o(lcz.ty z dziedzillY historj i sztuki. W ciągu maja 193G r. poznailski chór "Hasło" z powodzeniem występował w Bernie, Strashurgu i Paryżu. \V polowie maja odh'ła się w Uniwersytecie Poznaiddm uroczystość G(}-Iel'ia piastowania katedn' uniwer;sytf"('kiej przez znakomitego uczonego prof. dr, Ludwika CWikliilskiego. - Prz; koill'u maja odbył się w Poznaniu zjazd roI niezo-Ieśny. PJ'ezydent miata E. \Yięekowski nadal wygłaszał swe miesięczne prelekl-je o sprawal'h miasta w rozgłośni radjowej.

Z m a r I i: śp. dr. Kazimierz \ViJczew'5ki, ur. w r. 11(j we Wronkaeh, Złlany lekat'z, h. pułkownik \V. P. (20. III); śp. prof.

dl'. Grochmalil'ki, hyły rektor uniwersytp,tu, ur. w Błażowej pod Rzeszowem w r. 18H3, piastował katedrę zoologji, .autor kilkudziesięciu prae z tej dziedziny (15. JV.); śp. dr. Stanisła \\' JalltaPOłeZyilSki, znany lekarz poznailski, ur, \V r. 11'17;-) (4. V.); śp. Stpfan Glinic-ki, naezelnik wydzialu szkół powszeehn\'l'h I(UI'atoI jum PZIIai1skiego (25. V.).

Irena. Szczygielska - "P l' z y b Y ,s z c w s kij f. k D li I' a m a t u l' g", PDznań l!J:łfi. '\u,tol'ka tej sumiennie na11isanej rDz.prawy p.adkreśla niq/I'zemijające wai>taścl w twólTzo;'ci dł'ama.tycznej Pl'zybjszewblde,go.

S t c f a n T r u c h i m - "G l n ez a s z kół I' e a I n y c h \\ Wielkiem Ksjęstwie Po., z n a r"lói k i e m", 'VarszaW<l 1930, Jeśli chadzi D szkolę Icalną w Poznaniu, autDI' pDwtarza tę czę,ść F"wej książkI Z,l dł', Wo..itkowskim (A, WajtkDwski "Edw:1rcl Racz)i}8ki i jego. dzieło." - 1'00zn..r"1 1929), szkoda, że nic zaznacza tego w tckście, Zasługą, Trucllima jest Dpracowanie źródeł, znajdujących się już Ilziś pDza granicami P'JIski, np.

tyczących się gimna.zjum w Mię,. dzyrzeczu.

"R o c z n i k i h i s t D l' Y c z n e"pod rodakcjq Kazimierza TvlIlienieckiego. i Kaz. Kaczmarczyka - r. lH31i zawiera m in, Stpfann. Kieniewicza .,Pułkown:k Ludwik Sczaniecki D PDWstaniu poznmiskiem 1848 r.".

"Ż y c i D l' Y fi Y z a::; ł u ż u n y c II p a I ak ó w XVIII i XIX wieku. \\' r. bil'żącym zasłużDne wy

dawnictwD IpoznaiMki" pnd redakcją prof. U. p, Adama. Skalkawskipga "ŻyciOl'Ysy zasłużonych Palaliów" święci .iuhilpusz wydania 25 pracy. 'Yycla\\ nic tWD istnieje 12 lat. Rak bieżąey hył bardzo pDmyślny dla tego. wydawnictwa. :\Iinęb dopicro pół roku, a. już ukazalo się 5 tD. mów, czyli jl'dn'!. piąta \'/ydanych dDtychczas, a swoją liczbą elwudziestu pięciu skhdających się na jubileusz{JwI' zamknięci£' piprwszegD Dkresu, 'V styczni II wyszły dwa tomiki piól'a d" JanURza Staszewskigo, \V j{Jdnym z nich młody hitoryk Dpisujl' życie dawódcy pawstańcó\\ wielkapDlskich 18fi3 rDku - gen, Edmunda TaczanowskicgD. drugi zajmuje się fwzedstawicie:' lem ziemi kalikiej w dcbie walk Q niepadległQść w latach 1792-183 - gen. Józefem Biernackim. Po. kilim mieRiącach ukazała się 'praca ,p. E. MachaIskiego. o marszałku sejmu czteroletniego., Stanisławie MahChDwskim, IHLstępnie dr, Heleny I_uczak - Kozerskiej D działaczu emigracyjnym doby pDlistopaelawcj, \ViktDrze I1eltmanie, a a wreszcie dr. Stefan Kit'lliewicz o.publikDwał pamJ(tnik ,płk. Lwlwika SczanieckiegD D }hlwstaniu HH-8 roku.

Należy po.dkreślić, że "Życio.I'Ysy" cipszą sil: 'pecjalną opieką ze sl/'Onr To.WaJ'zystwa Miłośników lIistOl'ji w Poznaniu, zarównI) bowiem praca D Biernackim, j:lk i pamiętnik Sczanieckiego., ukazały się w nakładzie To.warzyst.wa jaka o.dbitki z "Roczników Histo.rycznych". I'I'aca p, dl'. Ko.Zl'rs.kif'j ukazała si jako. wydawnirtwo. Poznailskil-go Towany:<tw<l Przyjaciół Nauk.

,,1' r; c z a" - luty 19:6. A. Nowarzyilski ,,;\owy Libclt". "K u I t. u I' a" - tygodnik, r. Hj:m, tli'. ) zawiera Przemyława I\IieIJalowskie.g'o. ,,\Vysta .va \Vielkopalskiej plastyki go.tyckiej" i :\1ichała Jasieilczyka "PoznaJ} - miasto. zhytków": nr. 9 - N.

Pajzderskiego. "Gotyk i renesans w malarstwie wielkopo.lskiem",

"w i c i W i e I k D P o l s k i 1"0 W n.rze 3 (:->3) m. i. zamieszczają następujące artykuły: .Józefa Rrzpzińskiego ,1.'ilo.Zo.fi zapomnianego. po.ety" (o H. BHWiń, kim); Janusza Deresiewicza"Fe!iks Loyko"; K. :\1. ,,\V pr,j,Co.wniach Pisarzy \Vielkoplskich. U Wandy Brzeskiej"'; Juljana Szpunara .,Z cyklu "Za-;łużeni Wil'lkopo.lanie. I{arol Kurpiilski", Z n-ru 54 notuj'1my: l\Iar.iana Turwida "Plastyka" - Grupa plastyków wielkopo.lskich po. pierwszem dzie.si<;cio.leciu"; Mieczysława Der.'żyń;;kiegJ ,Oslatm romantyk \\ il'lkopol"ki. Ze wspomnipIl o D. J\I'ólikowskim",

"G ł D s" - tygadnik, r. 130, nr. O, Ogło.Sił: "I1ilv.rego. Majkom,kip, go. ,,\\Tładysław l\farcinko.W1ski, lIoslnr poznał}skich platykćw"; lU'. 1!ła A. Ragal-skiegJ "Nowa :praca D Przy.byszewskim"; 111'.

l:> Janusza Po.wldzkiego. ,,\Vystawa wielkopo.lskiej .plaslyki go.tyckiej". "O p e I' a P a z n a il s k a" - micsięcznik .propaga.ndo.wy Tcatl'łI \Vielldego. w Poznaniu, wycl1o' clził w akresie bieżącym reguI:u-nie pad redakcją Hilarł'go :\[ajkowlSkiego.. "Z e w P Q l s l. i Z a c h a d n i e j"' - al'fmn kombatantów, tygodnik, w numerze 7 zawiera: .Jó' zefa KapczYli"kiego ,,\Vypl'aw:1 na warownię IX; w nr. 8: dl'. \Vojciecha Jvc()bsana "Garść uwag- D ,po.wstaniu wielkopolskiem"; w nr. 19 J, !\1-skiego "Wielkopalska wy.suwa. się na czo.ło życia kulturalnea". "K u I' j e l' P D Z n a ń s k i" zamieścił m. i. następujące artykuły: w nr. 101 z L III. ananima p. t. "Trzeba powiedzieć prawdę" (z po\\odu o.pinji Przyby:;:z.ewskiego. D Wiolkapo.lsce); nr. 103 z 3. III. ano.nima "Laurea nagro.dy muzycznej był prof. w Paznaniu" (K. Sikorski); Stanisława Pigo.nia "Na Cenzurawa. nem u demo.kra'tów"; nr. 1H5 z 4. HI. (D LibeIcie i B. Mo.raczewskiej); (pl.) "Nazwy li lic \V Po.znaniu. XVI. Ul. Onufrpo Ko.przyńskiega": nr. 113 z 8. III.

11.11o.nima "I\I'anika bwh.peszlC'ilska D Poznańskim ChÓJ'ze Ka, Ipdralnym, III'. 119 z 1. łII; H. i p. I. "Śp. l.s. JJI'ałat dl'. K f{o

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry