KRONIKA WAŻNIE,JSZYCH WYD.\RZEN.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

\V dniu 1 marca urQczysta akadpmja ku czci zasłużonego na p.olu .organizacji spółdzielczości w Wielk.oPolsc0 dr. Józefa Kusztela,na. :. III. hawił \\' P.omaniu Axel Belg v. Linde, lIaczelny wizytator w. f. w Szwpcji ,i \\;yglosi! w U. P. odczyt Q n.o, wQczemej gimna,styce. 7. III. odb ło się P.ożegnanie wicemiJt. ŚwitaIskiego, który .opuści! Poznaii, hy Qhjąć nową funkcję \\ Warszawie. 15. III. Qdhył się \V PQznaniu waln' zjazd l1elegatów Zwią,zku Weteran6w Powstań Na,rod.ow)"Ch R. P. 1914 ,19; prezesem Zwizku wyhrano en. GłQwaekiego. VV' połowie marca cykl wykladów w U. 1'. znanego anglbty PI'Of. dr. Ta,rnaw=,kiego. 1fi. HL otwarcie \\y,stawy myśliwskiej, zorganiw,wanej przez "łowea \Vielkopol...kiego". 19. III. Ul'Oczyst,uści ';oO-lecia kościQła św. :Marcina z inieja:tywy proboszcza ks. prał, dr. Taczaka. 5. IV. ukazał się w Poznaniu pierwszy numer tyg.odnika ,.Kultura", pnświQcOIlego ;iteraturze, sztuce i spra,\Vom s,po!ecznym P.od redakcją ks, prał. dr. St. Brossa. 8. IV. OgólnQP.olski zjazd profesorów prawa puhlicznego i utwQrzenie Instytutu prawa publicznego. 14. IV. hawiła w Pozna,niu wycielZka Oj pr.ofes.orów uniw. \V Bukareszcie P.od prze\\'odnictweui gcn. dyrektora ministerstwa o.wiaty. prof. Kirites{'u. \V drugiej P.oł.owie kwietnia w Tow. P1"Zyj. Sztuk Pięknych otwarto jubileuS'zow (2;', lat praey) wy,;tawę poznańskiego artysty malarza Tad. Walko\\':kiego. 23. IV. od l1\" IQ się pożegnanie pułk. GaJą,zki, dowódcy H p. a. 1., .odl'hodz('egQ na wyższe stanowisko do War!'zawy.

Dowódcą pułku z(}stał ppułk. J. Teuchmau z \Varszawy. \\' kwietniu ukazał <;ię 1 numer mie<;ięcznika ,.Przechadzki literackie", wydanego prze,z \Vitolda Powela i miesięcznika "Gród i wieś", poświ('onegQ kulturze odrodzenia, redagowanego przez Stanisława Np'za. 25. IV, otwOl'7..0llQ w galerji sztuki im. l\Iiełżyńskieh wystawę grafiki francuskiej x\-n i XVIII wieku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry