KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

du wyższy eh tam kosztów robocizny i może niektórych mateI'jałów budowlanych.

\V jakinl stopniu i w jakim kierunku najsilniej rozhudowywać się będz,ie PoznaI'l w dalszej przyszłości, tego oczywiście przewidzieć nie można. Ze znanych nam wyników pierwszych czterech miesięcy roku bie'żącego. - miesięcy zimowych i ry, chłowiosennyeh, dla wykoilczania budowy domów najmniej korzystnych -, wnioskować jednakże można, że rezultat ca.łego tego roku pod względem ilości wszystkich nowych budynków nie będzie gorf'zym, niż w roku poprzednim, .a pod względem nasilenia kierunkowego pozostanie mndej więcej taki sam, ja,k poprzednio. \V pierwsz;ch czterech miesiącarh rb. powtalo bowiem ogółem 110 hud.....nków mieszkalnych o 352 mieszkaniach a IUO izhaeh mieszkalnych, z czego przypadło na. północ: 8 łm({pIków mie'lzk, Q 15 mie!--zlwlJliaeh i 40 izbach mieszkalnyeh; lIa wsehód: 13 ł\udynk6w {} 21 mieszkaniach i 75 izbaeh; na południe: 31 IJluh'nków o 79 mieszl,aniach i 234 izbach; na z ac h ó d 58 hudynków o 237 mie"zkaniach i 9fi1 izhach. Ogólna warto'<3ć rozpoczętych w PQznaniu je".ienią 1935 r.

hurlowli określa się na ogólną sumę 15 miljQnów złotych '). Z pośród tyeh rozpoezętycł prywatnych hudowJi, w przeważającej części mieszkalnych, część już ukoi1czonQ. Do kopca roku bieżą('ego ukończony('h zostanie przynajmnienj trzy razy tyle, eQ w piel'\vszych ('ztere('h micsiąeaeh tegoż roku, cz'1i więcej. niż przceiętna ('alego pięeioleeia poprzednio omawianegQ. Kil''' runkiem uprzywilejoC'wa.nym pozostaje nadal. jak ,powyżej widzieliśmy, pod każdym względem (ilości hud'lIków. ich wielkośei oraz wielkośei mieszkaiI) z a c h ó d. Postępująea stale w jednym kierulIku silniej, niż w inll)Th, rorhudo\'>a miasta odhiera - rzecz naturalna - piel'wQtnemu jego ośrodko\'> i eha.raktpr pozyeji centralnej Jeszcze sto lat temu hył stary Rynek powański i najhliższe jego otocwnie owem rzeczywistem "śródmieściem", jakiem hyło i 500 lat temu. Dopiero przyłączenie wiAlkieh prz'cdmicść zachodnich i południowych, oraz ,postępująca coraz siln)iej w tych kierunka,eh rozhu

') POl', ",Nowy I\.urjcr", r. 1936, nr. 118.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry