DZIAŁ BIE2ĄCYkoszty hudowy i najkosztowniejsze mieszkaillia marny znów na zachodzie. ObHczenia powyższe, wychodzące ponielwd poza ram nazych zestawień, których cyfry mówią właściwie same za siehie, podajem' dlatego, że na wstępie porównywaliśmy rozhudow Poznania z rozhudową Gdyni, stwierdzając przewagę Poznania pod względem ilości nowopowstał'ch w okresic pięciolecifł 1931-35 hudynków. Możnahy tymez.asem spotkać się z ohjf'kcją, że w Gdyni budowano domy przecil?tnie więks7.e, kosztowniejsze. Aby pokazać, że tak nie jest. potrzebujem,\" tylko kuha turę wsz,vstkkh hudynków, powsta.łyeh \V eiągu calego pięcioIccia ta.k w Poznan1iu, jak w Gdyni, podzielić przez odnośne ilości budynków, II za okres 1933- 35 OgÓhl' koszt budowy powstałych w tym okresie hudynków przez ieh ilość: W Poznalliu powstało w latach 1931-35, jak powyższe zetawieHie wykazuje, ] 373 nowych hudynków o łącZH€j kubaturze l 74514(j,5 m"; w t,vm samym czasie w Gdyni 751 budynków o kubaturze t;88 7(j m 3 . Na jecłpn hudynek prz}pada przeciętnie w Poznaniu l 271 m 3 , w Gdyni 1 183,li m". W okresie 1933-35 powstał: w Poznaniu 942 hudYllki o kubaturze 1 1;)0704 m" kosztem 32 fi()fi 299 zł, w Gd'ni 703 hudynki o kuhaturze 575576 m 3 kosztem 1fj fi61 000 zł. Przeciętll' koszt budowy jednego budynku w Poznaniu w'nosj zatem 34679 zł, aJ l m" 28,40 zł; w Gdyni jedncgo budynku 23700 zł, a 1 m" 28,95 zł. Powtórnie przeto stwierdzić można, że w okresic 1931--3J powstało w Poznaniu znacznie więcE'j nowy('h budynków mif'o.;zkalnych, niż w tym samym okresie w Gdyni d że przeciętna wiclkość tamtejszyeh budynków była mniejsza, niż tutejsz'ch, W trzyletnim z,aś okresie 1933-35 przeciętny ko.__zt budowy jednego domu mieszkalnego był w Gdyni znaeznie niższy, niż w Poznaniu, z pewnością niższy nawet wtenczas, gdyby ilość domów rzeczywiście mieszkalnych, powstałych w !'Oku 1935, wy. nosiła o kilkanaście mniej (przemysłowych), niż podaje Rocznik Statystyczny m. Gdyni. Natomiast koszt budowy 1 111" \vynosił nieco więcej w Gdyni. niż w Poznaniu, prawdopodobnie z powo

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry