KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Okres piQcioletni w (Iziejal'h rozwoju mia.;;ta jest zhyt krót.

ki, ah' można wnioskować zeil, że taki, a ,nip! inny hędzie przebieg tego rozwoju także w przyszłości. Pozwała on eonajwyżej na perspektywę o pewn)'m stopniu prawdorpodohieilstwa. Z takiego założenia wychor1ząl:, można przytąpić I'hodaż do krótkiej analizy powyższego zesta.wienia. Kolumny dla budynków. mieszkail i razem w;-.iQtyrh izh mieszkaln'ch, wllług poszrzególllTh kierunków i lat. wykazują dła kif'runku półllocuego z roku na I'ok przTost pol! każdym względem, Ta ciągło.ść w >;ensie dodatnim stanowi pewien stop'el'i prarwdopodobieilstwa, że tak będzie także na bliższą luh dal szą przyszłość. Dła kierunku wschodniego linjf' rozwoju Wf' wszytkich tl'zel'h kolumnaeh wykazują już pewne za.lamania. Równą mamy \V ka,żdym z trzf'ch pierwszych Jat iJ.ość budynków, w PI7Thliźeniu także równą ilość mif'szkail i izh mieszkaln)'I'h. \V nastl;'pnym roku Ilastępuje dość znaeZłW \V kaźd'm wzglQIJzie !'padf'k i ponowny w ostatnim roku spa.del< mif's;-.kail i izh mic"zkalnyeh. Nieznaeznv przyrost hud'nków \\ tym ostatnim )'{lkll można uważać jako niei>;totny \\'ohec malej \V nich il.ości mieszkall i izh mieszkalnych, \V tym kierunku zatem dalszy silniejszy rozwój rozhudowy wydaje sil.' wątplh\' III. Niezupf'łnif' pewne s:J widoki dalszego rozwoju w kierunku połur1niowym. Po poważnym przyroście \V r. lH31 lIastpu jp. !"padek w r. 193', potem znów If'kki w stosunlnl do tf'go !'Oku przyrost w nastl;'pnYf'h dwóch lataeh, a hanlzo silny w ostatnim roku, z\Vłalszeza pod względem mie:zkail ! izh mbszlwlllyeh, co wskazuje na wielkość hudynków i mieszkall. I też i,.;totni warunki terellOWf' OI'az rpolit)'ka palTelacyjna lIajnowsz\'eh I'zasów przemawiają za te m, że w tym kif'n: łnl ol'zeki'l'\'al' ll10żna dalszego, silnic}.:zego rozwoju miasta. \Vreszcie kierunek zachodni, ten, któr' w ciągu 1 alf'go piQciolecia wchłonął przeszło połowę całkowitej l'ozhuclm\ miata. I.inja rozwojowa. osiągnąwszy \V r. 1933 punkt kuhłlinac jny.

spada dość gwałtownie w następn)Tb dwóch lataeh pod kazd lU względem, \Vydaje się wprost, jakohy ten kienlllek stl'arił na dohre swój powab, Nie jest jedna,kże do pmllyślcnia, ahy \\ ipl

Q48

kil' przestrzenie terenu równego, bez jakichkolwiek innyd1 przeszkód naturalnych, zwłaszcz.a w stronę Ławiey i .Junik{J,wa, 7.rzadka dopiero zabudowane, a w znacznym stopniu już pokryte systemem ulic gotowych wz.gl. wytkniętyeh, skanalizowane i zaopatrzone w sieć gazową i elektrTzllą, z niezłą komundkacją 7' śródmieściem, miały powstać nadal w zaniedbaniu. Prz'J puszczać raczej należy, że zastój w dwóeh latad1 o,.;tatnkh był tylko objawem przejściowym, wyczekująeym, że kierunek zachodlli z.atrzyma i nadal pierwszeilstwo w stopniu rozbudowy przed wsystkiemi innemi kierunkami. X' Z kolumn dla izb nlieszkalnyeh powyższego zestawienia obliczyć można, przeciętną wielkość nowopowstalyeh w I. 1931. do 1935 w poszezególnych kierunlmch mieszkal1. Zalin-ając jedno-. dwu- i trzyizbowe mieszkania do małyd1, cztery- i pięćizbowe do średnich, sześć izbowe i większe do duż'dl, otrzymamy na 100 mieszkal1: dla półnacy fiS małych, 24 średnich, dużych; dla wschodu 67.5 ma.łyeh. 28.35 średnich, 4,1 dużyth: dla południa 71 ma,łych, 24 średnich, dnż"('h; dla zachodu 55,R5 małych. 31,8 średnich. L2,35 dużycJl. Największy od:,;ełr,k tak średnich jak i dużych mieszkal1 znajduje się z.atem na zachodzie.

Raporty \Vvdziału Nadz.oru Budowlanego zawicrają p. i.

także kubaturę nowych budynków oraz od roku 1933 począWSZ)' także koszt ogólny budowy i przeeiętny koszt jednej izby mieszkalnej. Podając te dane w następnem ze,.;tawieniu sumarycznie według lat i kierunków, dowiadujemy się. jak od r. 1933 pacząwszy przeciętnp koszty budowy l m 3 oraz 1 izhy mieszkaj II ej stopniowo się obniżały, a biorąc. do pomocy poprzednie zestawienia, łatwo ob!iezyć można, jakiej przeciętnej wielkośei hud'lłki powstały w ka:żdym roku oraz w całym okresie piQeiolatnim w poszczególnych kierunkach i ile przeciętnie budowa każdego budynku kosztowała. Dzie-Ląc ogólną kubaturę powstałych w każdym z kierunków w ciągu całego pięciolecia budynków przez ich ilaść, otrzymamy przeciętną na jeden budynek kubaturę: na pólnacy 645 m 3 , na wschodzlie 1000 m", na południu 1304 m 3 , lla za!cho

Q49

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry