KROIKA I\IIAST A POZNANIAsa ch przedkrvzysowyd1, więc oh 1 h-7enia naze ohejmują tylko okres, na który prz'padają JUŻ wszystkie hudYJlki, poeząU.iem swoJe.m z tak zwanych ..dohryeh t7asów" uie podlOdząef). J przypuszczaćhy można, że wzmagająea, sit;' z rO'ku na rok Ileprpsja gO'spodarcza wplynęla hamująco na przelbit;'hiOl'ezość hudowlaną. Tymczasem tak nie hyło. Potrzehujem' tylko za RO'cznikiem Statystycznym m. Poznania (Rocznik 1934-35, str. 23, tah!. 18) cO'fnąć się w owe "dobre" jeszcze czasy, a przekonamT się, że w r. 192.7 pmvstało 56 domów z I J 24 mie<.szkaniami. w roku 1928 - 97 domów z 572 mieszkaniami, w r. 1929 - lO;; domów z 448 mie'\zkaniami. Mamv 7atem wpr3'wdzi(' i tu stały W7.l"Ost ruchu hudO'wlanego, chociaż dość umiarkowany. A1e już kryzysowy rok 1930 \,'kazuje 138 hudynków z 1120 mieszkaniami, a więc wstosunku do roku poprzedniego przTo!it hudynków o 31 %, mieszkail o 60%. Na jeden budynek przypada zatem przeciętnie 8 mip,szkań, z czegv wnioskować można, że powstało w tym roku szereg kamienie o większej ilośei mieszkaiI. czyli wielkich domów czynszowych. I tO' mimo kryzy'm i w czasie, w którym hudowalo się drogo, przy eenaeh niew4a100nych tak da'lece, że Wydział Nadwru Budowlanego aż do roku 1932 włącznie nie podawał w swych raportadl kO'sztu buctowy 1 m". BudowanO' -' ze strony prywatnej przynajmniej - ho ezynsze mieszkaniowe hyły stosunkowo wysokie tak, że oudować widocznie się opłacało. Także w na.stępnyeh lataeh rlll'h hudowlany hynajmniej nie slabnie, przy tcndencj:i silnie \'-'Żkującej aż do roku 1933 włącznie, w którym powstaJo 33J hudynków. Odtąd, w ciągu dalszyeh dwóch lat, ruch hudO\'. ian już nie zwyżkuje, utrzymując się zaledwie na poziomic r. 19::'. Dzieląc za,ś liczbę mieszkań przez liczbę hudynków, przekonalihyśmy się, Żp po roku 1930 przypada z każdym rok i err. przeciętnie ('oraz mniej mie.szkań na jeden hudynek, illaczej, że hudowano budynki coraz mnie,jsze. Za cały okres pit;', ioletlli (1931-1935) przypada przeciętllie na. 1 budynek 3,3 J1licszkail, gdy w r. 1930 wypadło 8. Do wzmożO'nej właśnie w latach kryzyowTh aikeji hudowlanej zachęcała niewątpliwie cO'raz wydatniejsza pomoc finansowa rządu, udzielana z.a pośrednictwem Komitetu Hozbuctowy riasta w formie dogodnego, długoterminowego kredytu hudowlanegO' przez Bank GO'spodarstwa Krajowego, przeważnie nabur1wnietwo mieszkaniowe mnicjsze, zachęcał w,i,')lki brak mieszkail przy lIieznaezll:ie tylko obniżających się rzyuszach, stopniowy, ale dość znaczny f>padek ('en materjałów budowla.. nych i rohocizny, oraz - hyć może - skłonność lokowania kapi, tału we własnej nieruchomości. Tendencja rozwojowa ruchu budowlanego w p e w n c h 1\ i e r u II k a c h m i a s t a. zasługuji> chyha na uwagę tak ze względów natury !prywatnej, jak i społeczncj. Dlatego też por1ajemy przebieg tego ruchu w poszczególnych latach okreu pięcioletn:iego, z uwzględnieniem mieszkail według ich wielkości, w następnem zestawieniu: I

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Przybyło nap6lnocyrazemwschodzie

I b;dJO- j -mie:. k6w szkan 1931 / 19 67 1932 24 72 1933 38 86 1934 54 88 1935 80 117 1931/]5 215 430 1932 1933 1934 1935 45 45 24 34ra 1 635 1931 50 247 1932 37 140 południu 1933 45 117 1934 48 131 1935 89 348 razem 1931/35 269 983 1932 126 zachodzie 1933 202 1934 168 1935 115 razem 11931/35 '- 698 1 Ws zy stkie ..razem" l 132 177 102 82

I o izbach mieszkalr.ych - j razem IZb 1 I 2 I 3 I 4 I 5 16+ mieszko 1 40 17 5 2 2 177 2 24 21 17 3 5 237 2 32 21 21 1 9 282 2 35 20 16 7 8 290 - 60 16 19 12 10 374 7 191: 95' 781 251 34 1360 1 49 46 37 8 1 432 24 35 34 26 6 7 380 36 43 57 29 6 6 480 1 21 37 35 7 1 336 1 21 23 23 3 11 290 1631169,197;1501 30 26 1918 13 97 97 28 8 4 690 7 74 37 13 6 3 369 6 30 34 29 13 5 391 1 32 41 33 18 6 466 16 92 121 58 30 31 1156 43 325 1330 161 I 75 I 49 3072 510 643 568 377 20 130 180 99 28 53 14 133 187 127 87 95 7 114 142 115 87 103 3 68 114 83 47 62 1892 2508 2336 1480

2761 I 61 i621/860 /56513131341110363 4809 1 174 :1306 1 2 95414431450 16713

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry