Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.02.28 R.4 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

1:1.

h.RONIKA l\11I'.":''';1'Z; .\. (Luty 1!J.:?6).

. Z;g'on f-p. Dr. Broni"'a IHI. ;-;,;:ulczf'w',kiego, h'karza II;L1.('hli'gn od'lti.l'u <ilz'ieoif;egn KzpihLla MiPj"kicg.o.

Z;P:Oll I<p. ks. dr. Ellmull'lb ])aILJ1I:I', Ka1I)';la!a. Pr',m:la 1'0],. hi, A1'Yhisk1111:t <Jniei.niCllskiego i l'o'z1w.ńskieg'O, mż;t wicl);ieh zasług, dlawkIC'I'11 s'lJadlCtncg'o, lJ:llstC'i'Z,1 (1'l.ielnegD. Ekporlacja zwIok z Katel.My n;t dwone (17. n.) uyła \\ pani:lłą lIIanifc"tae j:! l'()wzc{'hlle j miłol<ei, jaką zaskal'hił oujr zgasły.h8i:lźc KUIŚdoła. (l ro dz<IIIY ao. pażllzif'rnik,1 1869 w nst\'Owie, zmarł II Pnznalliu, po('lIow,\l1\ w katetlrzp gn.ie/nieńskiej. Zgon śp. .Józef:! Hivoli, '8,8U przy uniwer"yleÓI' bikowicprulp."ora gco:!:rafji Itślliclwa i ogólnej hodmvi; pozJwilskim. h. profesora ",zkoly rolniczej w ia

Hi.

Z RIWHC \oV'\ 1),\ \YNH'Z;b(ł I, I )r. K a z i III i e r I. B r o s s: O p o {' z i\ t k ;I, h n h r l' II r j o fi : e l. I r k a r" k i e j n a LI u h D g i m i c II o 11' y 111 i w \li i e Ś l' i (' P (' Z n a n i ił 7.ainiejuw,wcj przl'Z .Inl Karola .Mardnkow"kiego_ L'()'l,n:1I1 1!)2'i, 1''', str. R (UdbHka z "Kroniki 'li:l"ta l'm.nania"\.

p r a \V n z ci :J. n i p \V y II l i a, ł u I, 1':1. j () \\ P g II 'I. admilli"tral'jl Po ZłIa1\skieg-o Kr:ljowego Zwi=!zku KOlHłI11alue.g1J 'la rnk t)2.1. Poznail 1!J2:J, 4', str. 186 i dudaŁpk t\'. ((.. Dr. L 1.1 C j a. (' h a r (' w i e 'I. o w a : li a 11 :I p I \"(' LI II i o w i (' C 11., Ił e g o L wo w a. Lwuw] !J2[). (Zakl. N ar. illJ. U!'oHoliliskieh). HI'. gtr.

1 t + 15ti li umila.

E d v.. a r (I H. v fi fi {' t: Z a go a d II C n i:l g n s p o li ,LI" ki,. a III o'r I. ;1 .I u "' e j m i a H. t a L u (I z i. Lódź 1!):!f. HO. :;tr. 7. H u l' 'l U li k i H i t o r y c z 11 r. (hgan 'f'owanyshva lik;'lIij,i)\v Hi'i:orji w PozmN1iu. Pod redakej<! K. T'ymicll'icckieg'o, K. Kac''l.JI\:J.l'ezyka i Ko;. H. LHw\nkiego. I{onnik l. PV'lII,\ll l!)fi. 8". tr. 14, Pif'rwsu.y nU1I1I'1' ("za'I)pi,8ma. któ:'p I'JZPOI'Zf;lo wrflawa(;, 'fO\l<.a-.

rZY't,wo l!iłuśnik6w Historji, \\)'lladł okazale i wz,hij.ld'l.ił SłU81J.uie szemkiłJ za,in'tel'f't;(;wanie. a trdr je;,ro "kłada się przegląd lhicjów Wielkv)ob,kj, wydany t-akżc osolmo p. t. .,Wie!kopol'ska w pr1.e "doki", ora'z przyczynki dr(Jhllicjze i kronika. Na zna,cYlenie rozlJJaw, sll.ładającyc'h c,llośe dzicji.w Wie!Kopolski, w>;kazaliŚmy jui. I.iedy powitaliśmy wyuanip , \Yielkopolski w prw8,złośd". 1{OC'lniki zawier;tją ponadtD Kazimicl'7.a Tymienjeckiqm ..Pl'zyjęcie pralw:\. 'J;wie1"Z{hnicgo w r. 15:;)", recenzje Fr. bujaka p. t. "Nowa hipoteza D poc,zątlmeh p:uistwa p3h;kiego". w ktinej znany histOTyk zwałcza t,joTje Ka:zlmierza K'I'Otoskiego; Ilalej K. Kaznlarczyka o pra-cy ks. H. Likowhl,iegD "POz:ltki kJaf\ztol1l cyst. w Owiil8kach"; Ks. H. Likolwskieg-o o pracy ks. Ja)]a Fijałk a "Dwaj lluminika:nie kra.. kowscy: Jan Biskupiee i .Jan Falkennerg"; Leona Bialk()wskieg{' o praey BoI. N:Jilllysłowskiego ,J\fcrki rybaków pomorskich"; wre..

KRONIKA MIASTA POZNANIA

szcie "BilJljogJaJjtt lIistoryczną Ziem ZadJOtluich za rok 1!15" Kazimit.rza Kaczmarczyka, urkrlllogi k,, praiata, Dr. \V,'imanua oj Dr. Ezechjela Zivira: ,pra,w'y Towarzystwa i gpi czlouków.

Wyd'awnictwo to, daw110 uezekiwane, pOWi1Jl10 7.yskać wicIu l.w{)lenników, szczególnie w Polsee Zac,horlniej, której uziejom jest poświęcone. J( s. ::.; t a n i s ł a w A UJ a 111 18 ki: R e o }' g a n i z a c j a b a 11 k o w o Ś c ; " p O' lR c e,. Poznań 1926. 8°. Btr 31.

..::-<a,morząu, Miejski", zeszyt 1/19f. zawiera prócz zwykłych uziałów a:i'tykuły: O o1'ganz,ację studjum mmk administracyjno-komunalnych oraz Nowełizacja ustawy .o tymcza')wem uregulowaniu finansow komunanych. DzieJJnki poznańskie: ,.K u r jer P () z n a Ii. s k i", nr. '60, C. 'V{)lniewicQ;ówna: Zapomniana karta Teatru PnIskiego: nr. 66, Ks. .Jan Bąk: 1876 r. - j lutego - 19211 r.

Wspomnienia przeżyć osobistych. (Walka kulturalna).

..D zi e n II ,i k p.J z n a ń 's Id", hl'. 61. Oręż z fi;1 1'. SkłafI broni o piękuej tradycji. (Jml Specht). l)zenni,ki z 13 1uJego 19(j i nast. dui zamieściły nekrologi z życi{).>;em i Ul'.en:j zalug śp. Kar(lynala-Pl'ymas:t Ks. dr. E.IJ1lUIl (la, DalhorR.

E " l' a t a. Na fitl'. 12 \nr. 1) w przypisku w'drukowal1o mylnie: ,,8-ten ::'eptemJ1Pr 154". powinno być: ,,2!J-ten Aug'ust 1854".

T r e {, ć: Knl1 gtan:i:sława Staszica w Pozmniu. (Arulrzej Wojtkowski). "Brak mieszkań w Poznaniu. (Zyg-munt Zalpski). - Kronika mieięclzJ]a. Z ruchu wydawniczego. - Errata.

Nakładem Magistratu stoI. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników ChrześcijańskiCh T. A. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1926.02.28 R.4 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry