KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

OI'az stosullek proeentualny przyrostu w każdym z l{ipl'Ullków do ealości, \V l'iągu całego pieciolel'ia 1931-19:ł;), ułatwi nam lIastępuj1,tcy szkie: A VbY/Vłrd/vó99(sQ,76 % C /E.lZI(AŃ27b/(S7,';!JjJ li 'ZB N/EJ2 K1/J3ót3(6£ () O

P(JlNOC

\V .I C H (j O

SV/)YNf(d!V 26.9 (19,56J) 11 fE /z/fA}.j9B J (20,'/%) 8 N/EfZIf.3072 "1.8,38 %

POL VlJN/E

Okazuje :-;i, że w latach 1931-1935 POZłlall l'ozimdowal i(' w kierunku zachodnim z prz}dawl{ą, tak ::-;ilnie, jak w pozostałych trzech kierunkach razpm, że na te tl'zr kierunki przyparła mniej, niż połowa wszystkich hUlłynków, w rÓwnyd\ niemal częściach, z przewagą południa, a pl'z' naj::-;łah:zym udziale wschodu. PrzC'waga pólnolT wohec wschodu tłumaczy się jednakże te m, Żf' \\' latach 1931/3;) pohudował Zarząd !\liC'jski na póhlO(')" (w Naramo\vicarh) 70 domków jednomie__zkalliowych (dwuizhow ch) dla hezdomn}Th.

\V nierównym z przyrostf'm hlHłynków stosunku pozotajf' przYI'Ost mieszkail w poszczep:ólnYl'h ki"runka,ch. Na pólIHH'Y ilo{- nowopo\\'stalYl'h mieszkal'I j('st nawet ahsolutni(' lIiższa, niż na \\'sl'hodzif', pomimo, że tam powstało wil.wej hud nków, niż tu. PrzYl'zyna tego z jednf'j strony pokaźlla ilo:I wSjJouJłtian'l'h już wyżej małych domków jedllomieszkalliD\\')'ch na Jlółnoc', z drugi('j strony zhudowane wlatael, 1!J3::! 3 prz('z Zm'ząd :\Iiejski na wi'ool'llOdzif' (ul. I{l'aIicowa) 5 domó\\ () (;0 j('dnoizhow'dl mieszkalliach dla h(,7.dol11nych. Tak na wSI'hodzie, a hanIziej jeszl'ze na jJółnol'', spada też odsetek mieszl,ail, w stosunku do całości wC' wszystkieh kierunkach, [JlJniż('j odsC'tka hudynków. Przel'iwnie na poludniu, a <.;zczególnic na zal'hodzie, odsetek mieszlmil przekracza ods('tcl, hudynI,Ów. Na zal'llOdzie powstało howiellI kilka dużych domów o wielłdC'j ilośd mieszkail (3 hloki miejslde o lU mieszkaniaeh i (j31 izhal'h, l hlok Phezpieczalni J(mjowej o 15fi mif'szkanial'h i 408 izhach oraz l hlok IThezpiel'7.alni Spolp('znej o :!R mieszkal!ial'h i 107 izhal'h). Dzidąl' w każd'm 7. kierllnl,ów ilość mieszkan przez ilość hłld-nk{J\\', pl'zl'knllam' si Q, ż(' IlI'zel'iQtnie przypada na 1 hud.\'lIek mieszka"l: na pól non :!, na wSl'hodzie 3,3, na południu 3,fi;., !la zachodzie 3,95, Na \\ ielkoś(; mi('szkail wllio,-:kować można z sam'('h już \\ :"aźllików ods('tkow,\ eh, llliJiesz('zOlI'l'h ohok ('\'ft. ahsolutllY"h dla izh mieszkalnyeh. Jer1yn.;C' na zal'llOdzif' wslmźnik tcn jest \\TŻ'Z', niż hlHI'nkowy i mieszkaniowy t('go samego kierunku, Dok lad n icjsz rezultat oh'z'Bla'lll, dzipląc liezh' ahsol utne dla izh mieszkalnyeh J)J'zez liczhy mieszlwI1 w każdym z kiu'unków. :\a jl'd 110 mieszkanie Jll"Zypad n ie \\ t('nczas pl'zerictnie izh: I!a pólnol'y :3,:!, Ila wschodzie 3, na Jloludniu 3,1. na zachr:dzie 3.8.. Na zal'/Iodzic zatem przewaga pod każdym wzgll,'df'm: ahsolutIH'i ilo-!'i nO\\' ch hudynkó\\ mieszkalnyeh, przel'il,'tncj ich wi('lk{)śl'i oraz wi('lkośd mieszkań. Lata 1 !J31 -35 to zna Ile czasy, trwającego i nhf'l'uie jcszcze, dotkli\\ ego klTz'sU ej-on<Jm'l'znego, któl')' l'Ozpol'ząl się wpj'awcIzie. już jakieś dwa lata ryehlej, ale ponieważ w latach 1\32930 <.;tanQ:o SpOł'O dOlllÓW z datą. rozponęeia budowj' jeszcze w cza

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry