ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

w Izhie Panów dnia 20 maja 1912 r. i 2 maja 1913 r., a drukowallych w "Stenographi'lche Berichte i'lber die v'erhandlungeu des Pl'cus:-:isl'!Hnt Hpl'renhauses" sesja 1912/13, tom l, str. 421 -4 i lfi13-lIi, dl'. \Vilms ani słowem nie potępił za::;tosowania w roku 191'! ustawy o wywłaszczcniu, przeciwko której 4 lata przedtem głosował. Przeeiwnie, bronił kroku rządu, stwierdzając. że jest zgodn' z kOllstytueją i ustawami. Co wię('ej: wykazywał sprzerzllość dec'zji stosowania ustawy o wywłaszczelliu t'lko w j)rzypadkaeh przpchodzenia dallych objektów w imw I'ęee dmgą :-:przellaży, ze stanowiskiem, jakie rząd zajmowal w r. l!:JOR w eza"ie ohrad nad projektem ustawy. \Vogóle zaś nawoly\\al rząd do kOllsc-kwentnej polityki a.nt'Polskiej w eelu zdoh'eia \\ i('kszości iiezelmej dla żpviołu niemieckiego w pJ'Owilll'ja'h polskirh i {lo uprzystępniania ludności polskiej, której nic można hyło wyrugować, zdobyczy kultury niemieckiej, czyli do jej wynaradawiania. Z list.u p. dra KOlIrada Kolszewskiego z dnda 13 r'zerwca 1934 r., pisalIego do p. prezydenta Ratajskiegu, dowiadujelU się szezegółów o zachowaniu się dra \Vilmsa w czasie pO'wstania poznailSkiego. Powstańcy przyprowadzili do Bazaru ówczesnego naczelnegO' prezesa W. Ks. Poznafiskiego, dowódcę koriPusu V i nadhurmistrza. Stanąwszy przed dr. K. Ko!szewskim, zastępcą komendanta Ś. p, Illajora Chłapowskiego, dr. \Vilp"::; /.,wróeił się do niego ze słowami: "Panie Kolego (!) proszę pamiętać o mojej wilie i dzieeiach". Hewoiwer, odebrany mu przyaresztowaniu, jedf'n z powstaill'ów ofial'ował p. dr. Kolszewskiemu, mówiąc: "Druh walczvł z t'm czlmviekiem dziesięć lat za sprawę polską, nieeh Druh I'ohi z tnn rewolwerem, co uważa, za stosowne". Hewolwer ten p. dl', Kolszewski Ullllal w r. 1934 do Muzeum l\Iiejskiego.

Dr. A n d r z e j Woj t k o w s k i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry