KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

O pICRn\ moje, mem sel'cern karmione, Alboż wam gonit' tu za <świata blaskipm? Alboż dla świata, co sercem rodzone, Alboż kto sercu zaplaci oklaskiem?

Dla siebie śpiewam i samemu sobie, Ten pacierz duszy i tę sp'owicdi bratnill., Gdy stJ"ja,skł.m lutnię na mych marze(1 grobip, To wam za,::'piewam moją pieśń ostatnia!...

Wierzysty tragizm wyrażający się 'W poczueiu oS8l/11otniC'nia, przeż'wał równif'ż nasz poznański ojriec Baudouin, "najpopulal'niej'szy poznianiak", jak Korhanowski "Sohie śpiewa' a muzom" jak Iiekiewil'z wołał "CÓ'Ż pO' ludzial'h, czem śpif'wak dla ludzi", a dziś już z poza grobu zaśpiewa,ł nam swoją pjPŚII ostatnią! Zaiste - nie przysporzył sohie ni hlasku ni sławy, lei'/.

pozostawi' wśród wieśe.i gminnej wspomnienie wznIOsłe, 1'0 może z llul'ha z,rO'dzi naśladO'wrów, a to hyłah' naj wyższa i godna poety zapłata.

M gr, J a n u s z T e o d o r D y h o w s k i

2. \V i I m s a w y w ł a s z c z e n i e.

W num. 281 "Km'jera Poznańskiego" z r. 1934 przypomnia.. no, że nadburmistrz Ernst \Vilms, przedstawic.iel miasta Poznania w pruskiej Izbie' Panów, głosował przedw ustawip o wywłaszl'zf'niu, \V mowie, wygłoszonej dnia 26 lutego 1908, stanowiskO' swoje uzasadllił tem, że uchwalenie ustawy zaostrzy bojkot przeciwniemierki i odbije się ujemnie na interesach gospo. darczych ludnoś('i niemierkiej w Poznańskiem. \Vilms nie wytrwał jednakże długo na tem stano\VIiku negatywnem wohec wywłaszczenia, W obradach nad sprawą zkolną w poznańskiej Radzie miej"1kiej r. 1913 ar. I{onrad Kol:,:zewski przy,pomniał Wilmsowi, że w Izhie Panów wzywa' rZI,HI "w ostry a przytem dyplomatyczny sposób" do zastosO'wallia wywlaszczcnia. Istotnie w mowarh swoieh, wygłoszonyeh

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry