KRONIKA MIASTA POZNANIAbec żyda i uderzał \V ton głęboki wohec wieczystej z,agadki h'tu i przeznaczenia I'złowieka.. Nastrój ten wie,rnie oddaj f' wi!'l''';z " Improwizacja":

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

"Gdy spojrzy.sz na świat, na t.o d7.ipło Boże, :'\la stałe lądy i obszerne morze, \'" bogate miasta i slielskie zagony, \\' S!'l'IC i rozumów człowieka miljony; I gdy tak wszystkie i światła i cien'ie \V obrazu tego sprowadzisz widzenie.

To wnet wyczytas,z w tej h armonj i szczycie Te dwa wyrazy: to jest "śmierć i życi,,".

Więc wre i kipi i Hzumi i pl'yska Ta Boża iskra z Bożego ogniska, \Vięc \VspoLnell1 życiem tutaj wszystko zYll' - Tysiąc się światów w jedn}m pyle kl'yjp - I t.ysiąc świat.ów w jl'l!pn świat się zloży, Bo to j.'i-t życie - to jest Duch ten Boży, \V któl'ym zawal'ty cały ::'wiat tpn wiplki, Małmiei człowieka ezy wielk,ości wszelki"j, Tu żyje cz1o\\ iI'k, wśró(L śWiata og'J'OTIIV: A spójrz w czlowieka - duch w nim niewidolIl\S.erce i rozum i myśli mi Ijony; Tam świat znów nowy a niedofjl'igllkmy! A i te serca tam wśród ludzi tłumu.

III' tam myśl:. uczucia, rozumu - lIą potęgi cała ludzkość włada TylI' znów światów w jeden świat, się sklaLla.

A na tern świat.a i myśli prZl'stwOl'ZU, Niby bałwany \V rozhuka/wm morzu Czy to w żywiołów ezy myśli dziedzi"nil', \Vszystko tu bieży, wYPI'z('dza się,. ginie, Rodzi się, wzrasta. JllI)żnieje i włada, Rozwija. kwitnie, więl!nie i opada! Tutaj kolehka slplelCiona z mogiłą.

Śmierć to i życil' tqm ruchu siłą.

Śmiel'ć te i życie. - koniec i poezę,cil', To od wieczności człowieka cdcięcie.

Co nas hamuje wśród życia pochoLlu, To są kajdany ludzkiego narodu - Gdzie człowh'k waleząc zarządza ogl'oml'm.

A po zwycię<3;twie C7.Ujl' się atomem....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry